Nghị định hướng dẫn luật đấu thầu

-

Giảm thời hạn thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư chi tiêu dự thầu


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 25/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2020

NGHỊĐỊNH

QUYĐỊNH bỏ ra TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU THẦU VỀ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ điều khoản Tổ chức cơ quan chính phủ ngày 19 mon 6năm 2015;

Căn cứ vẻ ngoài Đấu thầu ngày 26 mon 11 năm2013;

Căn cứ nguyên tắc Đầu tư ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ qui định Đầu tứ công ngày 13 mon 6 năm2019;

Căn cứ cách thức Đất đai ngày 29 mon 11 năm2013;

Theo đề nghị của bộ trưởng Bộ chiến lược và Đầutư;

Chính phủ phát hành Nghị định pháp luật chitiết thi hành một số trong những điều của khí cụ Đấu thầu về chọn lọc nhà đầu tư.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật đấu thầu

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người sử dụng ápdụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của lý lẽ Đấu thầu về gạn lọc nhà đầu tư chi tiêu thực hiện nay dự án, bao gồm:

a) Dự án chi tiêu theohình thức công ty đối tác công tư (PPP) theo qui định của quy định về đầu tư chi tiêu PPP;

b) Dự án đầu tư chi tiêu có sửdụng đất để xây dựng nhà tại thương mại; công trình thương mại, dịch vụ; côngtrình nhiều năng, tổ hợp đa-zi-năng cho mục tiêu kinh doanh;

c) dự án công trình không thuộc hình thức tại những điểm avà b khoản nàynhưng phải tổ chức triển khai đấu thầu theo mức sử dụng của quy định chuyên ngành, luật pháp về xã hộihóa.

2. Đối tượng áp dụng

a) Tổ chức, cá nhântham gia hoặc có tương quan đến vận động lựa lựa chọn nhà chi tiêu thực hiện dự ánđầu tư điều khoản tại khoản 1 Điều này.

b) Tổ chức, cánhân cóhoạt động sàng lọc nhà đầu tư không trực thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định nàyđược chọnáp dụng lao lý của Nghị định này. Trường hợp lựa chọn ápdụng, tổ chức, cánhân đề xuất xácđịnh rõ những điều, khoản sẽ tiến hành theo lý lẽ của điều khoản Đấu thầu, Nghị địnhnày và luật pháp khác, bảo đảm an toàn công bằng, phân minh và công dụng kinh tế.

Điều 2. Bảo đảm an toàn cạnh tranh vào đấu thầu

Nhà đầu tư chi tiêu tham dự thầu được đánh giá là độclập về pháp luật và hòa bình về tài thiết yếu với công ty thầu bốn vấn, ban ngành nhà nước cóthẩm quyền, mặt mời thầu hiện tượng tại khoản 4 Điều 6 của chế độ Đấu thầu khi đápứng những điều khiếu nại sau đây:

1. Nhà chi tiêu tham dự thầu không tồn tại cổ phầnhoặc vốn góp với đơn vị thầu tư vấn sau đây:

a) bên thầu support thẩm tra, đánh giá báocáo nghiên cứu và phân tích tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi, làm hồ sơ thiết kế, dựtoán;

b) bên thầu bốn vấnlập, thẩm định và đánh giá hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, review hồ sơ dự sơ tuyển,hồ sơ dự thầu, thẩm định công dụng sơ tuyển, công dụng lựa chọn nhà đầu tư.

2. Nhà đầu tư tham dự thầu và nhà thầu tư vấn quyđịnh trên khoản 1 Điều này không cùng có phần trăm sở hữu trường đoản cú 30% vốn cổ phần, vốngóp trở lên của một tổ chức, cá nhân khác so với từng bên.

Trường vừa lòng nhà đầu tư tham dự thầu cùng với tưcách liên danh hoặc đơn vị thầu support được chọn lựa với tư biện pháp liên danh, tỷ lệsở hữu vốn của tổ chức, cá nhân khác trong liên danh được xác định bằng tổng tỷlệ cổ phần, vốn góp khớp ứng của từng thành viên trong liên danh.

3. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mờithầu không tồn tại tỷ lệ cài đặt vốn trên 49% cổ phần, vốn góp trong phòng đầu tư. Trườnghợp nhà đầu tư chi tiêu tham dự thầu cùng với tư biện pháp liên danh, phần trăm sở hữu vốn của cơ quannhà nước gồm thẩm quyền, bên mời thầu trong liên danh được xác minh theo côngthức sau:

Tỷ lệ thiết lập vốn =

*

Trong đó:

Xi: là phần trăm sở hữu vốn của cơ quan nhà nướccó thẩm quyền, bên mời thầu trong thành viên liên danh máy i.

Yi: là tỷ lệ góp vốn của thành viên liêndanh sản phẩm itại thỏa thuận hợp tác liên danh.

n: là số thành viên thâm nhập trong liên danh.

Điều 3. Ưu đãi trong sàng lọc nhà chi tiêu thựchiện dự án công trình PPP

Trường vừa lòng nhà đầu tư có report nghiên cứukhả thi, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (đối với dự án công trình ứng dụng công nghệcao), thiết kế, dự toán (đối với dự án áp dụng các loại hợp đồng BT hoặc dự ánđược phòng ban nhà nước gồm thẩm quyền đưa ra quyết định tổ chức đấu thầu trên cơ sởthiết kế cùng dự toán)được phê duyệt, nhà đầu tư đó được hưởng chiết khấu trong đấu thầu khi reviews vềtài thiết yếu - yêu mến mại, ví dụ như sau:

1. Trường phù hợp áp dụng phương pháp giá dịchvụ, nhà chi tiêu không thuộc đối tượng người tiêu dùng ưu đãi phải thêm vào đó một khoản tiền bằng5% giá thương mại dịch vụ vào giá thương mại dịch vụ của nhà chi tiêu đó để so sánh, xếp hạng.

2. Trường hợp áp dụng phương pháp vốn góp củaNhà nước, nhà chi tiêu không thuộc đối tượng người dùng ưu đãi phải cộng thêm một khoản tiềnbằng 5% phần khuyến nghị vốn góp ở trong nhà nước vào phần vốn góp trong phòng nước mà lại nhàđầu tư đó khuyến cáo để so sánh, xếp hạng.

3. Trường thích hợp áp dụng phương pháp lợi ích xãhội, công dụng nhà nước, nhà chi tiêu thuộc đối tượng người sử dụng ưu đãi được cộng thêm mộtkhoản tiền bằng 5% phần lời khuyên nộp ngân sách chi tiêu nhà nước hoặc trừ đi mộtkhoảng thời gian bằng 5% vào khoảng thời gian thực hiện phù hợp đồng mà lại nhà đầu tưđó lời khuyên để so sánh, xếp hạng.

4. Trường hợp dự án công trình áp dụng nhiều loại hợp đồng BT,nhà đầu tư chi tiêu thuộc đối tượng ưu đãi được trừ đi một khoản giá trị bằng 5% giá bán dựthầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giảm ngay (nếu có) vào giá chỉ dự thầu sau sửa lỗi,hiệu chỉnh không nên lệch, trừ đi giảm ngay (nếu có) nhưng mà nhà đầu tư chi tiêu đó khuyến cáo để sosánh, xếp hạng.

5. Trường hòa hợp áp dụng phương pháp kết hợp,nhà đầu tư được hưởng ưu đãi theo tỷ trọng của cách thức kết hợp cơ mà tổnggiá trị ưu đãi không vượt thừa 5%.

Điều 4. Đăng tải thông tin về đấu thầu

1. Trách nhiệm đăng tải tin tức về đấu thầulên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ sở thuộcChính phủ, Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh và người có thẩm quyền có trọng trách đăngtải thông tin quy định tại các điểm g và h khoản 1 Điều 8 của quy định Đấu thầu;

b) Sở planer và Đầutư, đơn vị đầu mối quản lý hoạt động đầu tư PPP có nhiệm vụ đăng sở hữu thôngtin dự án, danh mục dự án công trình PPP và tin tức khác có liên quan quy định trên cácđiểm i với l khoản 1 Điều 8 của hiện tượng Đấu thầu;

c) Sở planer và Đầutư có nhiệm vụ đăng tải thông tin dự án, hạng mục dự án chi tiêu có sử dụngđất, tin tức về bài toán gia hạn hoặc đổi khác thời hạn đăng ký thực hiện dự ánđầu tư có sử dụng đất (nếu có), hiệu quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệmnhà đầu tư đăng ký tiến hành dự án đầu tư chi tiêu có sử dụng đất theo biện pháp tại cácđiểm i cùng l khoản 1 Điều 8 của hình thức Đấu thầu;

d) mặt mời thầu cótrách nhiệm đăng tải thông tin quy định tại các điểm a, b, c, d với đ khoản 1Điều 8 của nguyên tắc Đấu thầu và thông tin về việc chuyển đổi thời điểm đóng thầu (nếucó); tin tức hợp đồng dự án công trình PPP, dự án đầu tư chi tiêu có áp dụng đất theo quy địnhtại điểm l khoản 1 Điều 8 của cơ chế Đấu thầu;

đ) Nhà chi tiêu có trọng trách tự đăng cài đặt vàcập nhật thông tin về năng lực, ghê nghiệm của bản thân vào cơ sở tài liệu nhà đầutư theo mức sử dụng tại điểm d khoản 1 Điều 5 và điểm k khoản 1 Điều 8 của LuậtĐấu thầu.

2. Đối với dự án công trình thuộc danh mục kín nhànước, việc công khai thông tin triển khai theo qui định của quy định về bảo đảmbí mật công ty nước.

3. Trường thích hợp phát hiện những thông tin khônghợp lệ, bộ Kế hoạch cùng Đầu tư bao gồm trách nhiệm thông báo trên khối hệ thống mạng đấuthầu quốc gia để các đơn vị cung cấp thông tin biết, chỉnh sửa, hoàn thành đểđược đăng cài theo quy định.

4. Bên cạnh trách nhiệmcung cấp thông tin quy định trên điểm c khoản 1 Điều này, Sở planer và Đầu tưcó trọng trách đăng tải thông tin dự án chi tiêu có sử dụng đất lên trang thôngtin điện tử hoặc tờ báo bằng tiếng Anh được xuất bản tại Việt Nam đối với dựán bao gồm sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án công trình (không bao gồm chi tầm giá bồi thường, hỗtrợ, tái định cư, tiền thực hiện đất, tiền thuê đất) trường đoản cú 800.000.000.000 (tám trămtỷ) đồng trở lên.

5. Ngoài trách nhiệmcung cấp tin tức quy định trên điểm d khoản 1 Điều này, mặt mời thầu tất cả tráchnhiệm đăng tải thông báo mời sơ tuyển chọn quốc tế, thông tin mời thầu thế giới lêntrang thông tin điện tử hoặc tờ báo bằng tiếng Anh được xây đắp tại Việt Nam.

Điều 5. Thời hạn đăng tải thông tin về đấuthầu

1. Đối cùng với thông tinquy định tại các điểm b và c khoản 1 Điều 8 của chế độ Đấu thầu, bên mời thầuphát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu theo thời gian quy định trongthông báo mời sơ tuyển, thông tin mời thầu nhưng bảo vệ tối thiểu là 03 ngàylàm việc, kể từ ngày thứ nhất các tin tức này được đăng download trên Hệ thốngmạng đấu thầu quốc gia.

2. Đối với tin tức quy định tại các điểm a,d, đ, g, h, i và l khoản 1 Điều 8 của dụng cụ Đấu thầu, các tổ chức chịu đựng tráchnhiệm đăng tải tin tức phải đảm bảo thời điểm đăng tải thông tin không muộnhơn 07 ngày làm cho việc, tính từ lúc ngày văn phiên bản được ban hành.

3. Trong tầm 02 ngàylàm việc, tính từ lúc ngày những tổ chức tự đăng tải thông tin quy định tại các điểm b,c, d, đ cùng g khoản 1 Điều 8 giải pháp Đấu thầu lên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia,Báo Đấu thầu có trách nhiệm đăng mua 01 kỳ bên trên Báo Đấu thầu.

Điều 6. Thời hạn trong quy trình lựa chọnnhà đầu tư

1. Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhàđầu tư tối đa là đôi mươi ngày, tính từ lúc ngày thừa nhận được không thiếu hồ sơ trình duyệt; thờigian phê cẩn thận kế hoạch chọn lọc nhà đầu tư tối nhiều là 10 ngày, tính từ lúc ngày nhậnđược report thẩm định.

2. Thời gian tối thiểu nhằm nhà đầu tư chi tiêu chuẩn bịhồ sơ năng lực, tay nghề và đăng ký thực hiện dự án đầu tư có áp dụng đất là30 ngày tính từ lúc ngày danh mục dự án công trình được đăng tải.

3. Làm hồ sơ mời sơtuyển, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu ước được desgin sau 03 ngày làm việc, nói từngày trước tiên đăng tải thông tin mời sơ tuyển, thông báo mời thầu trên Hệ thốngmạng đấu thầu non sông hoặc giữ hộ thư mời thầu mang đến trước thời khắc đóng thầu.

4. Thời gian chuẩn chỉnh bịhồ sơ dự sơ tuyển tối thiểu là 30 ngày, tính từ lúc ngày đầu tiên phát hành làm hồ sơ mờisơ tuyển cho đến ngày có thời gian đóng thầu. Nhà chi tiêu phải nộp làm hồ sơ dự sơtuyển trước thời khắc đóng thầu.

5. Thời gian sẵn sàng hồ sơ khuyến cáo tối thiểulà 30 ngày, tính từ lúc ngày trước tiên phát hành làm hồ sơ yêu cầu cho tới ngày có thờiđiểm đóng thầu. Nhà chi tiêu phải nộp hồ nước sơ khuyến cáo trước thời gian đóng thầu.

6. Thời gian sẵn sàng hồ sơ dự thầu tối thiểulà 60 ngày so với đấu thầu nội địa hoặc 90 ngày so với đấu thầu quốc tế,kể từ bỏ ngày trước tiên phát hành làm hồ sơ mời thầu cho tới ngày có thời khắc đóngthầu. Nhà chi tiêu phải nộp hồ sơ dự thầu trước thời điểm đóng thầu.

7. Thời hạn gửi vănbản (đồng thời theo đường bưu điện cùng fax, thư năng lượng điện tử hoặc giữ hộ trực tiếp) sửađổi làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn đến những nhà đầu tư chi tiêu nhận hồ sơ mời sơ tuyển về tối thiểu là10 ngày trước thời gian ngày có thời gian đóng thầu. Thời hạn gửi văn bản sửa đổi hồ sơmời thầu đến những nhà chi tiêu đã nhận hồ sơ mời thầu buổi tối thiểu là 15 ngày đối vớiđấu thầu trong nước cùng 25 ngày đối với đấu thầu nước ngoài trước ngày tất cả thời điểmđóng thầu; so với sửa đổi hồ sơ yêu thương cầu tối thiểu là 10 ngày trước thời gian ngày cóthời điểm đóng thầu. Trường hợp thời gian gửi văn bạn dạng sửa đổi hồ sơ ko đápứng biện pháp tại khoản này, bên mời thầu thực hiện gia hạn thời khắc đóng thầutương ứng bảo đảm quy định về thời hạn gửi văn phiên bản sửa thay đổi hồ sơ mời sơ tuyển,hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu.

8. Thời hạn bên mời thầu nhờ cất hộ văn bạn dạng thôngbáo tác dụng lựa chọn nhà chi tiêu đến những nhà đầu tư chi tiêu tham dự thầu theo đường bưuđiện, fax ko muộn rộng 05 ngày có tác dụng việc, tính từ lúc ngày kết quả lựa chọn nhà đầutư được phê duyệt.

9. Trường hòa hợp dự ánáp dụng sơ tuyển, người dân có thẩm quyền, fan đứng đầu đơn vị chức năng được giao nhiệm vụphê chú tâm hồ sơ mời sơ tuyển, list ngắn phụ trách về quá trình cáchoạt hễ trong quá trình sơ tuyển.

10. Đối với các thời hạn khác trong quá trìnhđấu thầu, người dân có thẩm quyền ra quyết định theo mẫu lý giải tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này cùng chịutrách nhiệm về tiến độ, unique các vận động trong chọn lựa nhà đầu tư.

Điều 7. Giá thành trong chắt lọc nhà đầu tư

1. Đối vớiđấu thầu trong nước, mức giá cả (bao có cả thuế) của một bộ hồ sơ mời thầu,hồ sơ yêu thương cầu không quá 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng; hồ sơ mời sơ tuyểnkhông vượt 5.000.000 (năm triệu) đồng. Đối với đấu thầu quốc tế, mức ngân sách bán(bao có cả thuế) của một bộ hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu không quá 30.000.000(ba mươi triệu) đồng; làm hồ sơ mời sơ tuyển không thật 10.000.000 (mười triệu) đồng.

2. Chi phílập, đánh giá hồ sơ mời sơ tuyển; nhận xét hồ sơ dự sơ tuyển; thẩm định và đánh giá kếtquả sơ tuyển:

a) chi phí lập hồ sơ mời sơ tuyển đượctính bằng 0,02% tổng mức đầu tư chi tiêu nhưng buổi tối thiểu là 10.000.000 (mười triệu) đồngvà về tối đa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

b) túi tiền thẩm định làm hồ sơ mời sơtuyển được xem bằng 0,01% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000.000 (mườitriệu) đồng và tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

c) giá thành đánh giá hồ sơ dự sơ tuyểnđược tính bởi 0,02% tổng mức đầu tư nhưng buổi tối thiểu là 10.000.000 (mười triệu)đồng và về tối đa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

d) chi tiêu thẩm định hiệu quả sơ tuyểnđược tính bằng 0,01% tổng mức chi tiêu nhưng buổi tối thiểu là 10.000.000 (mười triệu)đồng và buổi tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

3. Ngân sách chi tiêu lập, đánh giá và thẩm định hồ sơ mờithầu, làm hồ sơ yêu cầu; nhận xét hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; đánh giá kết quảlựa chọn nhà đầu tư:

a) ngân sách chi tiêu lập làm hồ sơ mời thầu, hồ sơyêu cầu được xem bằng 0,05% tổng mức chi tiêu nhưng tối thiểu là 10.000.000(mười triệu) đồng và buổi tối đa là 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng;

b) chi phí thẩm định đối với từng nộidung về làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu ước và hiệu quả lựa chọn nhà đầu tư được tínhbằng 0,02% tổng mức chi tiêu nhưng buổi tối thiểu là 10.000.000 (mười triệu) đồng vàtối đa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

c) chi phí đánh giá bán hồ sơ dự thầu, hồsơ khuyến cáo được tính bởi 0,03% tổng mức đầu tư chi tiêu nhưng về tối thiểu là 10.000.000(mười triệu) đồng và buổi tối đa là 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng.

4. Đối cùng với cácdự án gồm nội dung giống như nhau thuộc cùng một ban ngành nhà nước gồm thẩm quyềnvà thuộc một bên mời thầu tổ chức thực hiện, các dự án phải tổ chức lại bài toán lựachọn nhà đầu tư chi tiêu thì những chi phí: Lập, đánh giá hồ sơ mời sơ tuyển; lập, thẩmđịnh hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được tính tối đa 1/2 mức đã chi cho các nộidung giá cả quy định tại các khoản 2 và 3 Điều này. Ngôi trường hợp tổ chức triển khai lạiviệc chọn lựa nhà đầu tư chi tiêu thì phải đo lường và thống kê để bổ sung cập nhật chi tầm giá này vào đưa ra phíchuẩn bị đầu tư.

5. Túi tiền quy định tại các khoản 2, 3 và4 Điều này áp dụng so với trường hợp phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền, mặt mờithầu trực tiếp thực hiện. Đối cùng với trường thích hợp thuê tư vấn đấu thầu nhằm thực hiệncác các bước nêu tại các khoản 2, 3 và 4 Điều này, câu hỏi xác định giá cả dựa trêncác văn bản và phạm vi công việc, thời hạn thực hiện, năng lực, gớm nghiệmcủa chuyên gia tư vấn, định nút lương theo phương tiện và các yếu tố khác.

 Trường hợp không tồn tại quy định về địnhmức lương chuyên gia thì vấn đề xác định chi phí lương chuyên gia căn cứ thống kêkinh nghiệm so với các ngân sách chi tiêu đã bỏ ra trả cho chuyên viên tại những dự án tươngtự đã triển khai trong khoảng tầm thời gian xác minh hoặc trong tổng mức vốn đầu tư.

6. Giá cả cho Hội đồng hỗ trợ tư vấn giảiquyết ý kiến đề nghị của nhà chi tiêu về công dụng lựa lựa chọn nhà đầu tư là 0,02% tổng mứcđầu bốn của nhà đầu tư có đề nghị nhưng buổi tối thiểu là 20.000.000 (hai mươitriệu) đồng và về tối đa là 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng.

7. Chi phíđăng tải tin tức về đấu thầu, giá thành tham gia hệ thống mạng đấu thầu quốc giavà câu hỏi quản lý, sử dụng các khoản thu từ nguồn giá cả này triển khai theohướng dẫn của cục Kế hoạch và Đầu tư.

8. Việc quảnlý, sử dụng những khoản thu, đưa ra theo khí cụ tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 với 6Điều này tiến hành theo hướng dẫn của bộ Tài chính.

Điều 8. Thời gian và giá cả trong lựa chọnnhà đầu tư chi tiêu đối với dự án PPP đội C

1.Thời gian trong chắt lọc nhà chi tiêu dự án PPP đội C:

a) thời gian thẩm địnhkế hoạch tuyển lựa nhà đầu tư tối đa là 10 ngày, tính từ lúc ngày nhận được khá đầy đủ hồsơ trình duyệt; thời gian phê chú ý kế hoạch gạn lọc nhà đầu tư tối nhiều là 05ngày làm việc, kể từ ngày nhấn được báo cáo thẩm định.

b) làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn (nếu có), hồ nước sơmời thầu, làm hồ sơ yêu ước được thiết kế sau 03 ngày có tác dụng việc kể từ ngày đầu tiênthông báo mời sơ tuyển, thông báo mời thầu được đăng sở hữu trên hệ thống mạng đấuthầu giang sơn hoặc nhờ cất hộ thư mời thầu mang lại trước thời khắc đóng thầu.

c) Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự sơtuyển buổi tối thiểu là 10 ngày, tính từ lúc ngày thứ nhất phát hành làm hồ sơ mời sơ tuyểncho đến ngày có thời khắc đóng thầu. Nhà chi tiêu phải nộp hồ sơ dự sơ tuyểntrước thời điểm đóng thầu.

d) Thời gian sẵn sàng hồ sơ dự thầutối thiểu là 30 ngày, hồ nước sơ lời khuyên tối thiểu là 15 ngày, tính từ lúc ngày đầu tiênphát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho đến ngày có thời gian đóng thầu.Nhà đầu tư phải nộp làm hồ sơ dự thầu, hồ sơ lời khuyên trước thời gian đóng thầu.

đ) thời hạn gửi văn bạn dạng (đồng thờitheo mặt đường bưu điện cùng fax, thư điện tử hoặc giữ hộ trực tiếp) sửa thay đổi hồ sơ mờisơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu mong đến những nhà đầu tư chi tiêu đã thừa nhận hồ sơ mời sơtuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu buổi tối thiểu là 03 ngày làm việc trước ngàycó thời gian đóng thầu.

e) Thời hạn mặt mời thầu giữ hộ văn bảnthông báo công dụng lựa chọn nhà đầu tư đến những nhà chi tiêu tham dự thầu theođường bưu điện, fax ko muộn rộng 05 ngày làm cho việc, kể từ ngày hiệu quả lựachọn nhà đầu tư được duyệt.

g) ngôi trường hợp dự án công trình áp dụng sơ tuyển,người tất cả thẩm quyền, fan đứng đầu đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ phê chuẩn y hồ sơmời sơ tuyển, list ngắn phụ trách về quy trình các vận động trongquá trình sơ tuyển lựa chọn danh sách ngắn.

h) Đối với những thời hạn không giống trong quátrình đấu thầu, người dân có thẩm quyền quyết định theo mẫu trả lời tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này với chịutrách nhiệm về tiến độ, chất lượng các hoạt động trong chọn lọc nhà đầu tư.

2. Giá cả trong sàng lọc nhà đầu tưdự án PPP đội C:

a) giá chỉ trị bảo đảm dự thầu từ 0,5% đến1% tổng mức đầu tư của dự án; giá chỉ trị bảo đảm thực hiện hòa hợp đồng trường đoản cú 1% đến 1,5%tổngmức đầu tư của dự án.

b) Mức giá thành một cỗ hồ sơ mời thầu,hồ sơ yêu cầu (bao gồm cả thuế) không quá 15.000.000 (mười lăm triệu) đồng; hồsơ mời sơ tuyển (bao gồm cả thuế) không thực sự 5.000.000 (năm triệu) đồng.

c) giá thành lập, đánh giá hồ sơ mời sơtuyển, reviews hồ sơ dự sơ tuyển, thẩm định tác dụng sơ tuyển:

- giá thành lập làm hồ sơ mời sơ tuyển đượctính bởi 0,02% tổng mức đầu tư nhưng về tối thiểu là 5.000.000 (năm triệu) đồngvà buổi tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

- ngân sách thẩm định hồ sơ mời sơ tuyểnvà hiệu quả sơ tuyển được xem bằng 0,01% tổng mức đầu tư nhưng về tối thiểu là5.000.000 (năm triệu) đồng và về tối đa là 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) đồng;

- ngân sách chi tiêu đánh giá hồ sơ dự sơ tuyểnđược tính bởi 0,02% tổng mức đầu tư nhưng buổi tối thiểu là 5.000.000 (năm triệu)đồng và về tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng.

d) chi tiêu lập, thẩm định và đánh giá hồ sơ mờithầu, làm hồ sơ yêu cầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất, đánh giá và thẩm định kết quảlựa chọn nhà đầu tư:

- giá cả lập hồ sơ mời thầu, hồ sơyêu cầu được xem bằng 0,05% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 5.000.000 (nămtriệu) đồng và về tối đa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng;

- giá thành thẩm định so với từng nộidung về làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu ước và về hiệu quả lựa lựa chọn nhà chi tiêu đượctính bởi 0,02% tổng mức đầu tư nhưng buổi tối thiểu là 5.000.000 (năm triệu) đồngvà về tối đa là 50.000.000 (năm mươi triệu) đồng;

- chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồsơ lời khuyên được tính bằng 0,03% tổng mức chi tiêu nhưng tối thiểu là 5.000.000(năm triệu) đồng và tối đa là 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

đ) Đối với các dự án gồm nội dung tươngtự nhau thuộc thuộc một cơ sở nhà nước tất cả thẩm quyền và thuộc một mặt mời thầutổ chức thực hiện, các dự án phải tổ chức lại bài toán lựa lựa chọn nhà đầu tư chi tiêu thì cácchi phí: Lập, đánh giá và thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồsơ yêu thương cầu được tính tối đa một nửa mức đang chi cho các nội dung chi tiêu quy địnhtại các điểm c cùng d khoản này.Trường hợp tổ chức triển khai lại câu hỏi lựa lựa chọn nhà chi tiêu thì phải giám sát để vấp ngã sungchi giá tiền này vào chi phí chuẩn bị đầu tư.

e) giá thành quy định tại những điểm c, d với đkhoản này đượcáp dụng so với trường hợp phòng ban nhà nước có thẩm quyền, mặt mời thầu trựctiếp thực hiện. Giá cả thuê support đấu thầu; giá thành cho Hội đồng hỗ trợ tư vấn giảiquyết con kiến nghị; giá cả đăng tải tin tức về đấu thầu, giá thành tham gia Hệthống mạng đấu thầu nước nhà thực hiện nay theo chế độ tại những khoản 5, 6 và7 Điều 7 Nghị định này.

Điều 9. Bề ngoài lựa lựa chọn nhà chi tiêu đối vớidự án PPP

1. Bài toán lựa chọn nhà đầu tư phải ápdụng vẻ ngoài đấu thầu rộng thoải mái quốc tế, trừ các trường hợp khí cụ tại khoản 2 và 3Điều này.

Xem thêm: Top 11 Bộ Phim Truyền Hình Nhật Bản Hay Nhất, Phim Truyện Truyền Hình Nhật Bản

2. Áp dụng hiệ tượng đấu thầu rộng rãitrong nước trong những trường phù hợp sau đây:

a) Dự án đầu tư chi tiêu mà quy định Việt Namhoặc điều ước quốc tế mà cộng hòa thôn hội chủ nghĩa vn là thành viên cóquy định giảm bớt nhà đầu tư nước ngoài tham gia thực hiện;

b) Nhà đầu tư nước xung quanh không tham dựsơ tuyển nước ngoài hoặc không trúng sơ tuyển chọn quốc tế;

c) dự án công trình nhóm B, nhóm C theo vẻ ngoài củapháp luật chi tiêu công.Trường vừa lòng cầnsử dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, tởm nghiệm làm chủ quốc tế thì đơn vị đầutư nội địa được liên danh cùng với nhà đầu tư chi tiêu nước ngoại trừ hoặc thực hiện nhà thầunước ngoài để dự thầu và thực hiện dự án;

d) dự án công trình có yêu cầu về bảođảm quốc phòng, an ninh do Thủ tướng bao gồm phủ đưa ra quyết định theo ý kiến đề xuất của cơquan công ty nước gồm thẩm quyền và chủ kiến thống nhất của cục Quốc phòng đối với yêucầu bảo vệ quốc phòng, chủ ý thống nhất của cục Công an đối với yêu ước bảo đảman ninh.

3. Áp dụng vẻ ngoài chỉ định thầutheo mức sử dụng tại khoản 4 Điều22 của hình thức Đấu thầu trong những trường đúng theo sau đây:

a) Chỉ tất cả một nhà chi tiêu đăng ký vàđáp ứng yêu mong của hồ sơ mời sơ tuyển; chỉ bao gồm một nhà đầu tư chi tiêu trúng sơ tuyển;

b) Chỉ tất cả một nhà đầu tư chi tiêu có khả năngthực hiện nay theo công cụ tại điểm b khoản 4 Điều 22 của mức sử dụng Đấu thầu;

c) dự án do nhà chi tiêu đề xuất đáp ứngyêu cầu thực hiện dự án khả thi với hiệu quả cao nhất có mục tiêu bảo đảm chủquyền quốc gia, biên giới quốc gia, hải đảo theo lao lý tại điểm c khoản 4 Điều22 của dụng cụ Đấu thầu vì Thủ tướng cơ quan chính phủ xem xét, ra quyết định theo đề nghịcủa cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Việc quyết định chỉ định thầu theoquy định tại điểm c khoản 3 Điềunày phải đáp ứng đủ các đk sau:

a) dự án có ra quyết định chủ trươngđầu tư hoặc report nghiên cứu vớt khả thi được phê săn sóc (đối với dự án công trình nhóm C);

b) dự án có chủ ý thống nhất củaBộ Quốc phòng so với tính khả thi và kết quả về yêu thương cầu đảm bảo an toàn quốc phòng, ýkiến thống nhất của bộ Công an đối với tính khả thi và tác dụng về yêu mong bảođảm an ninh.

Điều 10. Hiệ tượng lựa lựa chọn nhà đầu tư chi tiêu đốivới dự án đầu tư chi tiêu có sử dụng đất

1. Áp dụng vẻ ngoài đấu thầu rộng rãiquốc tế đối với dự án đáp ứng đầy đủ các đk sau:

a) bao gồm sơ cỗ tổng giá cả thực hiện nay dựán (không bao gồm chi mức giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tiền áp dụng đất,tiền thuê đất) từ bỏ 800.000.000.000 (tám trăm tỷ) đồng trở lên;

b) có từ nhì nhà đầu tư chi tiêu trở lên đápứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm tay nghề theo pháp luật tại khoản 3 Điều 13Nghị định này, trong các số đó có ít nhất một nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài;

c) không thuộc trường hợp theo quyđịnh tại những điểm a và c khoản 2 Điềunày.

2. Áp dụng hiệ tượng đấu thầu rộng lớn rãitrong nước vào trường hợp:

a) dự án công trình đầutư mà luật pháp Việt nam hoặc điều ước quốc tế mà cùng hòa làng mạc hội nhà nghĩaViệt nam giới là thành viên bao gồm quy định tiêu giảm nhà chi tiêu nước bên cạnh tham gia thựchiện;

b) dự án có từ hai nhà đầu tư chi tiêu trở lênđáp ứng yêu ước sơ cỗ về năng lực, tởm nghiệm, trong đó không tồn tại nhà đầu tưnước ngoại trừ tham gia đăng ký thực hiện dự án hoặc đáp ứng nhu cầu yêu mong sơ cỗ về nănglực, kinh nghiệm tay nghề theo mức sử dụng tại khoản 3 Điều 13 Nghị định này;

c) dự án có yêu ước về bảo vệ quốcphòng, bình an do Thủ tướng chính phủ ra quyết định theo kiến nghị của cơ quan nhànước bao gồm thẩm quyền và ý kiến thống nhất của cục Quốc phòng đối với yêu cầu bảođảm quốc phòng; chủ kiến thống nhất của bộ Công an đối với yêu cầu đảm bảo an toàn anninh.

3. Áp dụng vẻ ngoài chỉ định thầutheo lao lý tại điểm b khoản 4 Điều22 của mức sử dụng Đấu thầu.

Điều 11. Điều kiện khẳng định dự án đầu tư chi tiêu cósử dụng đất

1. ở trong danh mục dự án công trình cần thu hồiđất được chăm chú theo vẻ ngoài của luật pháp về đất đai hoặc thuộc khu đất do Nhànước đã quản lý, sử dụng; chương trình trở nên tân tiến đô thị (nếu có) theo quyđịnh của pháp luật về cách tân và phát triển đô thị.

2. Phù hợp với kế hoạch phát triểnkinh tế - làng hội, kế hoạch trở nên tân tiến ngành, lĩnh vực; quy hướng xây dựng có tỷlệ 1/2.000 hoặc phần trăm 1/500 (nếu có) hoặc quy hướng phân khu đô thị gồm tỷ lệ1/2.000 hoặc tỷ lệ 1/5.000 theo luật pháp của pháp luật.

3. Không đủ đk để tổ chức thựchiện đấu giá chỉ quyền thực hiện đất theo luật của quy định về đất đai.

Điều 12. Danh mục dự án đầu tư có thực hiện đất

1. Dự ánthuộc phạm vi kiểm soát và điều chỉnh theo pháp luật tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định nàyvà đáp ứng đủ các đk quy định trên Điều 11 Nghị định này (trừ dự ánthuộc trường hợp nguyên lý tại Điều 26 nguyên lý Đấu thầu hoặc khoản 3 Điều 10 Nghịđịnh này) được tổng thích hợp vào hạng mục dự án đầu tư chi tiêu có áp dụng đất.

2. Lập hạng mục dự án chi tiêu có sửdụng đất:

a) trường hợp dự án do cơ quan chuyênmôn nằm trong Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp cho huyện lập:

Cơ quan trình độ thuộc Ủy ban nhândân cung cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cung cấp huyện lập khuyến cáo dự án đầu tư có sử dụng đấtgửi Sở planer và Đầu bốn tổng hợp. Nội dung khuyến nghị bao gồm: thương hiệu dự án, mụctiêu đầu tư, bài bản đầu tư, sơ bộ tổng chi phí thực hiện nay dự án, vốn đầu tư, phương ánhuy cồn vốn, địa điểm, thời hạn, tiến trình đầu tư, phân tích kết quả kinh tế -xã hội của dự án và yêu ước sơ bộ về năng lực, gớm nghiệm của phòng đầu tư.

b) trường hợp dự án công trình do nhà đầu tư đềxuất:

Nhà đầu tư chi tiêu được đề xuất thực hiện dựán đầu tư chi tiêu có sử dụng đất ngoài danh mục dự án chi tiêu có áp dụng đất được Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh phê duyệt. Dự án do nhà đầu tư chi tiêu đề xuất phải thuộcphạm vi kiểm soát và điều chỉnh theo luật tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định này và thỏa mãn nhu cầu đủđiều kiện theo lao lý tại Điều 11 Nghị định này. Nhà đầu tư lập làm hồ sơ đề xuấtdự án, nhờ cất hộ Sở chiến lược và Đầu bốn tổng hợp. Làm hồ sơ đề xuất bao hàm các nội dungsau đây:

- Văn bản đề nghị triển khai dự án đầutư có áp dụng đất, bao gồm cam kết chịu mọi bỏ ra chí, rủi ro nếu làm hồ sơ đề xuấtdự án ko được chấp thuận;

- Nội dung đề xuất dự án chi tiêu gồm: tên dự án, mụctiêu đầu tư, đồ sộ đầu tư, sơ cỗ tổng túi tiền thực hiện tại dự án, vốn đầu tư, phươngán kêu gọi vốn, địa điểm, thời hạn, tiến trình đầu tư; phân tích công dụng kinh tế- buôn bản hội của dự án;

- làm hồ sơ về tư phương pháp pháp lý, năng lực,kinh nghiệm của phòng đầu tư;

- Đề xuất nhu cầu sử dụng đất;

- những tài liệu quan trọng khác nhằm giảitrình hồ nước sơ khuyến cáo dự án (nếu có).

3. Phê duyệt danh mục dự án chi tiêu cósử dụng đất:

a) vào thời hạn 30 ngày kể từ khinhận được lời khuyên quy định trên điểm a hoặc điểm b khoản 2 Điều này, Sở kế hoạch và Đầu tứ phốihợp với những cơ quan liêu có liên quan tổng hợp danh mục dự án chi tiêu có áp dụng đất,xác định yêu ước sơ cỗ về năng lực, khiếp nghiệm của nhà đầu tư, report Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh.

b) vào thời hạn 10 ngày kể từ ngàynhận được report của Sở planer và Đầu tư, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnhxem xét, phê duyệt hạng mục dự án đầu tư chi tiêu có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêucầu sơ cỗ về năng lực, khiếp nghiệm ở trong nhà đầu tư.

4. Chào làng danh mục dự án:

a) Căn cứ đưa ra quyết định phê lưu ý quyđịnh tại khoản 3 Điềunày, hạng mục dự án đầu tư có áp dụng đất được Sở kế hoạch và Đầu tứ công bốtheo nguyên lý tại điểm c khoản 1, khoản 4 Điều 4và khoản 2 Điều 5Nghị định này.

b) Nội dung công bố thông tin:

- tên dự án; kim chỉ nam đầu tư, quy môđầu tứ của dự án;sơ cỗ tổng chi tiêu thực hiện tại dự án; nắm tắt những yêu ước cơ phiên bản của dự án; thờihạn, tiến trình đầu tư;

- Địa điểm thực hiện dự án, diện tíchkhu đất, mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy hướng được duyệt, hiện tại trạngkhu đất;

- Yêu cầu sơ cỗ về năng lực, kinhnghiệm trong phòng đầu tư;

- Thời hạn nhằm nhà đầutư nộp hồ sơ đăng ký triển khai dự án;

- Nhà đầu tư chi tiêu nộp hồ sơ đk thựchiện dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Ngôi trường hợp bộ Kế hoạch và Đầutư chưa chế độ lộ trình vận dụng và hướng dẫn chi tiết theo chính sách tại điểmb khoản 1 Điều 91 Nghị định này, nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự ántới Sở chiến lược và Đầu tư;

 - Địa chỉ, số điện thoại, số fax củaSở chiến lược và Đầu tư;

 - các thông tin khác (nếu phải thiết).

Điều 13. Chuẩn bị, nộp và reviews năng lực,kinh nghiệm trong phòng đầu tư

1. Nhà chi tiêu chịu trách nhiệm chuẩnbị và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án tới Sở chiến lược và Đầu bốn và bên trên Hệthống mạng đấu thầu giang sơn căn cứ nội dung thông tin được công bố theo quyđịnh tại điểm b khoản 4 Điều12 Nghị định này. Làm hồ sơ đăng ký thực hiện dự án của nhà đầu tư chi tiêu bao gồm: Văn bản đăngký triển khai dự án; hồ sơ về tư biện pháp pháp lý, năng lực, ghê nghiệm của nhà đầutư; các tài liệu không giống có tương quan (nếu có).

2. Không còn thời hạn đăng ký triển khai dựán, Sở planer và Đầu bốn phối hợp với các cơ quan bao gồm liên quan reviews sơ bộnăng lực, kinh nghiệm của những nhà chi tiêu đã giữ hộ hồ sơ đăng ký triển khai dự án.

3. Căn cứ công dụng đánh giá, Sở Kếhoạch và Đầu tứ trình quản trị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đưa ra quyết định việc tổ chứcthực hiện theo một trong các hai trường hòa hợp sau:

a) trường hợp tất cả từ hai nhà chi tiêu trởlên đáp ứng yêu cầu, chủ tịch Ủy ban nhân cấp tỉnh ra đưa ra quyết định áp dụng hìnhthức đấu thầu thoáng rộng theo chế độ tại khoản 1 hoặc khoản 2 Điều 10 Nghị địnhnày; giao Sở kế hoạch và Đầu bốn đăng tải list nhà đầu tư đáp ứng yêu thương cầutheo luật pháp tại điểm c khoản 1 Điều 4Nghị định này; giao cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh hoặcỦy ban nhân dân cấp cho huyện là mặt mời thầu;

b) Trường phù hợp chỉ có một công ty đầu tưđáp ứng yêu thương cầu, quản trị Ủy ban nhân cấp tỉnh ra ra quyết định giao Sở Kế hoạchvà Đầu tư thông báo và trả lời nhà đầu tư chi tiêu nộp hồ sơ trình ra quyết định chủtrương chi tiêu theo phương tiện của lao lý về đầu tư, quy định khác tất cả liênquan. Vấn đề giao đất, dịch vụ cho thuê đất để triển khai dự án đầu tư chi tiêu tuân thủ theo quyđịnh của luật pháp về đất đai.

Điều 14. Lưu lại trữ thông tin trong đấu thầu

1. Cục bộ hồ sơ tương quan đến quá trình lựachọn nhà đầu tư chi tiêu được lưu trữ tối thiểu 03 năm tiếp theo khi xong xuôi hợp đồng dự án,trừ hồ nước sơ luật tại những khoản 2, 3 với 4 Điều này.

2. Hồ sơ đề xuất về tài thiết yếu - yêu quý mạicủa các nhà đầu tư chi tiêu không quá qua bước reviews về nghệ thuật được trả lại nguyêntrạng cho nhà đầu tư chi tiêu cùng thời gian với việc hoàn lại hoặc giải tỏa bảo đảm an toàn dựthầu của nhà chi tiêu không được lựa chọn. Trường vừa lòng nhà chi tiêu không nhận lạihồ sơ khuyến cáo về tài chính - yêu quý mại của bản thân mình thì mặt mời thầu xem xét,quyết định bài toán hủy hồ nước sơ khuyến nghị về tài chính - thương mại dịch vụ nhưng đề nghị bảo đảmthông tin trong hồ nước sơ lời khuyên về tài chính - dịch vụ thương mại của nhà đầu tư chi tiêu không bịtiết lộ.

3.Trường đúng theo hủy thầu, hồ nước sơ liên quan được lưu trữ trong khoảng thời gian 12tháng, tính từ lúc khi phát hành quyết định hủy thầu.

4. Làm hồ sơ quyết toán đúng theo đồng dự án công trình và các tàiliệu liên quan đến nhà đầu tư chi tiêu trúng thầu được lưu trữ theo giải pháp của phápluật về lưu lại trữ.

Điều 15. Tổ chuyêngia

1. Cá thể tham gia tổ chuyên viên phải cóchứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo trong suốt lộ trình do cỗ Kế hoạch cùng Đầu tưquy định, trừ cá thể quy định tại những khoản 3 cùng 4 Điều này.

2. Căn cứ theo tính chất và cường độ phức tạpcủa dự án, yếu tố tổ chăm gia bao gồm các chuyên viên về nghành nghề dịch vụ kỹthuật, tài chính, yêu quý mại, hành chính, pháp lý, đất đai và các nghành cóliên quan.

3. Cá thể không thuộc giải pháp tại khoản 2Điều 16 của mức sử dụng Đấu thầu, khi gia nhập tổ chuyên gia phải thỏa mãn nhu cầu các điềukiện sau đây:

a) có chứng chỉ đào tạo và giảng dạy về đấu thầu;

b) Có chuyên môn chuyên môn liên quan đến dựán;

c) Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng nhu cầu yêu mong củadự án;

d) Am hiểu các nội dung rõ ràng tương ứng củadự án;

đ) có tối thiểu 05 năm công tác làm việc trong lĩnhvực tương quan đến dự án.

4. Vào trường hợp sệt biệt cần có ý kiếncủa các chuyên viên chuyên ngành thì không buộc phải các chuyên gia này buộc phải cóchứng chỉ giảng dạy về đấu thầu.

5. Việc đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu tronglựa lựa chọn nhà đầu tư chi tiêu được thực hiện theo chính sách của quy định về đấu thầu.

Điều 16. Chọn lựa nhàđầu tư theo quy định quy định chuyên ngành, pháp luật về thôn hội hóa

1. Tuyển lựa nhà đầutư tiến hành dự án theo pháp luật tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định này phảibảo đảm những nguyên tắc sau:

a) hạng mục dự ánphải được công bố rộng rãi trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, làm đại lý xácđịnh số lượng nhà đầu tư quan tâm triển khai dự án.

b) trường hợp tất cả hai nhà chi tiêu trở lên quantâm, việc tổ chức đấu thầu áp dụng quy trình đấu thầu rộng rãi theo phương thứcmột tiến độ hai túi hồ sơ, bao gồm:

- chuẩn bị lựa lựa chọn nhà đầu tư;

- tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

- Đánh giá chỉ hồ sơ đề xuất về kỹ thuật; thẩmđịnh, phê duyệt list nhà đầu tư chi tiêu đáp ứng yêu mong về kỹ thuật;

- Mở và reviews hồ sơ khuyến nghị về tài chính -thương mại;

- Trình, thẩm định, phê chăm nom và công khaikết quả lựa chọn nhà đầu tư;

- Đàm phán, hoàn thành và ký kết hợp đồng.

c) trường hợp gồm một nhà đầu tư quan tâm, cấpcó thẩm quyền quyết định chủ trương chi tiêu theo dụng cụ của pháp luật về đầutư, pháp luật chuyên ngành, quy định về thôn hội hóa.

d) Nhà chi tiêu được chọn lọc phải đáp ứng yêucầu về năng lực, khiếp nghiệm thực hiện dự án, lời khuyên phương án xúc tiến dựán khả thi với hiệu quả.

2. Phân cấp trách nhiệm trong gạn lọc nhàđầu tư triển khai theo hình thức tại cách thức Đấu thầu cùng Nghị định này. Trường hợppháp dụng cụ chuyên ngành, quy định về xóm hội hóa bao gồm quy định về phân cấp tráchnhiệm khác với Nghị định này thì áp dụng theo vẻ ngoài của lao lý đó.

3. Bộ, phòng ban ngangbộ, ban ngành thuộc cơ quan chính phủ trong phạm vi làm chủ của mình ban hành quy định vềlựa lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án công trình theo phương tiện tại điểm c khoản 1 Điều 1 Nghịđịnh này bên trên cơ sở bảo vệ mục tiêu cạnh tranh, công bằng, riêng biệt và hiệuquả kinh tế, vào đó bao hàm nội dung về lập, phê chăm nom và ra mắt danh mục dựán; mẫu mã hồ sơ đấu thầu và các nội dung không giống (nếu có).

Chương II

SƠTUYỂN VÀ KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ

Mục 1. SƠ TUYỂN ĐỐIVỚI DỰ ÁN PPP

Điều 17. Quy trìnhchi tiết

1. Chuẩn bị sơ tuyển, bao gồm:

a) Lập làm hồ sơ mời sơtuyển;

b) Thẩm định, phê coi ngó hồ sơ mời sơ tuyển.

2. Tổ chức sơ tuyển, bao gồm:

a) thông báo mời sơ tuyển;

b) phân phát hành, sửa đổi, nắm rõ hồ sơ mời sơtuyển;

c) chuẩn chỉnh bị, nộp, tiếp nhận, quản ngại lý, sửa đổi,rút làm hồ sơ dự sơ tuyển;

d) Mở thầu.

3. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển.

4. Trình, thẩm định, phê duyệt công dụng sơtuyển và công khai danh sách ngắn.

Điều 18. Áp dụng sơtuyển

1. Dự án đặc trưng quốc gia, đội A phải ápdụng sơ tuyển quốc tế, trừ ngôi trường hợp điều khoản tại những điểm a và d khoản 2 Điều9 Nghị định này.

2. Dự án đặc biệt quốc gia, đội A thuộctrường hợp phương tiện tại những điểm a và d khoản 2 Điều 9 Nghị định này yêu cầu ápdụng sơ tuyển vào nước.

3. Dự án nhóm B, nhóm C không áp dụng sơtuyển.

4. Căn cứ kết quả sơ tuyển, người có thẩmquyền xác định hình thức đấu thầu thoáng rộng theo lý lẽ tại các khoản 1 với 2Điều 9 Nghị định này hoặc hướng đẫn thầu theo qui định tại điểm a khoản 3 Điều 9Nghị định này trong kế hoạch tuyển lựa nhà đầu tư.

Điều 19. Lập, thẩmđịnh và phê chú ý hồ sơ mời sơ tuyển

1. Lập làm hồ sơ mời sơtuyển:

Nội dung làm hồ sơ mời sơ tuyển bao gồm:

a) Thông tin hướng dẫn nhà đầu tư: ngôn từ cơbản của dự án công trình và các nội dung chỉ dẫn nhà đầu tư chi tiêu tham dự sơ tuyển.

b) Yêu ước về tư bí quyết hợp lệ ở trong phòng đầu tưtheo cách thức tại Điều 5 của lý lẽ Đấu thầu.

c) Yêu ước về năng lực, kinh nghiệm tay nghề của nhàđầu tứ bao gồm:

- năng lượng tài chủ yếu - mến mại, khả năngthu xếp vốn và năng lượng triển khai thực hiện dự án; gớm nghiệm thực hiện cácdự án tương tự. Trường phù hợp liên danh, năng lực, kinh nghiệm tay nghề của nhà chi tiêu đượcxác định bởi tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh; đơn vị đầutư mở đầu liên danh buộc phải có phần trăm sở hữu vốn tối thiểu là 30%, từng thànhviên vào liên danh có xác suất sở hữu vốn buổi tối thiểu là 15% trong liên danh;

- phương thức triển khai thực hiện dự án sơbộ và cam kết thực hiện tại dự án; kê khai về tranh chấp, năng khiếu kiện so với cáchợp đồng đã cùng đang thực hiện.

Đối với dự án công trình BT, nhà đầu tư phải đáp ứngthêm yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm tay nghề (nếu có) theo qui định của điều khoản vềđầu tư, xây dựng, bên ở, sale bất cồn sản và quy định có tương quan đểthực hiện dự án khác.

d) Tiêu chuẩn chỉnh và phương thức đánh giá

Phương pháp review hồ sơ dự sơ tuyển đượcthực hiện thông qua tiêu chuẩn đánh giá chỉ hồ sơ dự sơ tuyển nêu trong làm hồ sơ mờisơ tuyển. Sử dụng phương thức chấm điểm theo thang điểm 100 hoặc 1.000 nhằm đánhgiá về năng lực và gớm nghiệm ở trong nhà đầu tư. Khi xây dựng tiêu chuẩn đánh giávề năng lực, kinh nghiệm phải dụng cụ mức điểm về tối thiểu để được reviews làđáp ứng yêu mong nhưng không được thấp rộng 60% toàn bô điểm cùng điểm reviews củatừng câu chữ yêu ước cơ phiên bản không phải chăng hơn 50% điểm tối đa của câu chữ đó.

2. Thẩm định, phê coi sóc hồ sơ mời sơ tuyển:

a) bên mời thầu trình người có thẩm quyền dựthảo hồ sơ mời sơ tuyển chọn và những tài liệu liên quan đồng thời gửi đơn vị chức năng thẩmđịnh;

b) Việc thẩm định và đánh giá hồ sơ mời sơ tuyển chọn đượcthực hiện nay theo biện pháp tại khoản 1 Điều 75 Nghị định này;

c) vấn đề phê chuẩn y hồ sơ mời sơ tuyển chọn phảibằng văn bản, địa thế căn cứ tờ trình phê chú tâm và report thẩm định làm hồ sơ mời sơtuyển.

Điều 20. Thông báomời sơ tuyển, vạc hành, sửa đổi, nắm rõ hồ sơ mời sơ tuyển

1. Thông tin mời sơ tuyển thực hiệntheo vẻ ngoài tại điểm d khoản 1 Điều 4và khoản 1 Điều 5 Nghịđịnh này.

2. Phân phát hành, sửa đổi, hiểu rõ hồ sơmời sơ tuyển:

a) làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn được phạt hànhtheo biện pháp tại khoản 3 Điều 6và điểm b khoản 1 Điều 8Nghị định này. Đối cùng với nhà chi tiêu liên danh, chỉ việc một member trong liêndanh thiết lập hồ sơ mời sơ tuyển, của cả trường hợp không hình thành liên danh khi muahồ sơ mời sơ tuyển.

b) Trường thích hợp sửa thay đổi hồ sơ mời sơtuyển sau thời điểm phát hành, bên mời thầu đề nghị gửi ra quyết định sửa đổi kèm theo hồ hết nội dung sửa thay đổi hồ sơmời sơ tuyển chọn đến những nhà chi tiêu đã cài hồ sơ mời sơ tuyển.

c) Trường thích hợp cần nắm rõ hồ sơ mời sơtuyển thì nhà đầu tư phải gửi văn bạn dạng đề nghị đến bên mời thầu về tối thiểu 05ngày làm việc trước ngày có thời khắc đóng thầu giúp xem xét, xử lý. Việc làm rõhồ sơ mời sơ tuyển chọn được bên mời thầu tiến hành theo một hoặc các hiệ tượng sauđây:

- nhờ cất hộ văn bản làm rõ cho các nhà chi tiêu đã sở hữu hoặc nhận hồ sơ mời sơ tuyển;

- trong trường hợp cần thiết, tổ chứchội nghị chi phí đấu thầu để dàn xếp về rất nhiều nội dung trong làm hồ sơ mời sơ tuyển chọn mà các nhà đầu tư chi tiêu chưa rõ. Văn bản traođổi cần được mặt mời thầu lưu lại thành biên bản và lập thành văn bạn dạng làm rõhồ sơ mời sơ tuyển chọn gửi cho những nhà đầu tư chi tiêu đã cài hồ sơ mời sơ tuyển;

- Nội dung nắm rõ hồ sơ mời sơ tuyểnkhông được trái với văn bản của làm hồ sơ mời sơ tuyển đang duyệt. Trường hợp saukhi nắm rõ hồ sơ mời sơ tuyển chọn dẫn đến nên sửađổi hồ sơ mời sơ tuyển chọn thì câu hỏi sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển chọn thực hiệntheo quy định tại điểm b khoản này.

d) quyết định sửa đổi, văn bạn dạng làm rõhồ sơ mời sơ tuyển là 1 phần của hồ sơ mời sơ tuyển.

Điều 21. Chuẩn bị,nộp, tiếp nhận, quản lí lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự sơ tuyển với mở thầu

1. Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản ngại lý, sửađổi, rút làm hồ sơ dự sơ tuyển:

a) Nhà đầu tư chịu nhiệm vụ trong việcchuẩn bị cùng nộp làm hồ sơ dự sơ tuyển chọn trên hệ thống mạng đấu thầu giang sơn theo yêucầu của làm hồ sơ mời sơ tuyển. Trường hợp bộ Kếhoạch cùng Đầu tứ chưa mức sử dụng lộ trình vận dụng và phía dẫn cụ thể theo quyđịnh trên điểm b khoản 1 Điều91 Nghị định này, nhà chi tiêu nộp hồ sơ dự sơ tuyển chọn tới mặt mời thầu theo yêucầu của làm hồ sơ mời sơ tuyển;

b) bên mời thầu mừng đón và quản lýcác làm hồ sơ dự sơ tuyển sẽ nộp theo chế độ thống trị hồ sơ mật cho đến khi côngkhai hiệu quả sơ tuyển; trong rất nhiều trường vừa lòng không được bật mí thông tin tronghồ sơ dự sơ tuyển của nhà đầu tư chi tiêu này cho nhà chi tiêu khác, trừ các thông tinđược công khai minh bạch khi mở thầu. Hồ sơ dự sơ tuyển được gởi đến bên mời thầu sau thời gian đóng thầu sẽ không còn được mở,không hòa hợp lệ cùng bị loại. Bất kỳ tài liệu làm sao được nhà chi tiêu gửi đến sau thờiđiểm đóng thầu để sửa đổi, bổ sung cập nhật hồ sơdự sơ tuyển đang nộp đều chưa phù hợp lệ, trừ tư liệu nhà đầu tư chi tiêu gửi đến để làm rõhồ sơ dự sơ tuyển theo yêu ước của mặt mời thầu hoặc tài liệu làm cho rõ, ngã sungnhằm chứng minh tư giải pháp hợp lệ, năng lượng và gớm nghiệm trong phòng đầu tư;

c) Khi mong muốn sửa thay đổi hoặc rút làm hồ sơ dựsơ tuyển vẫn nộp, nhà đầu tư chi tiêu phải gồm văn bạn dạng đề nghị giữ hộ đến bên mời thầu. Bênmời thầu chỉ chấp thuận đồng ý việc sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự sơ tuyển ở trong nhà đầu tưnếu cảm nhận văn phiên bản đề nghị trước thờiđiểm đóng góp thầu;

d) mặt mời thầu phải tiếp nhận hồ sơdự sơ tuyển chọn của tất cả các nhà chi tiêu nộp làm hồ sơ dự sơ tuyển trước thời điểmđóng thầu, kể cả trường hòa hợp nhà đầu tư tham dự thầu chưa download hoặc không nhận hồsơ mời sơ tuyển trực tiếp từ bên mời thầu. Trường thích hợp chưa download hồ sơ mời sơtuyển thì nhà đầu tư phải trả cho bên mời thầu một lượng tiền bằng giá cả hồsơ mời sơ tuyển trước khi hồ sơ dự sơ tuyển chọn được tiếp nhận.

2. Mở thầu:

Hồ sơ dự sơ tuyển chọn nộp theo thời gianvà vị trí quy định trong làm hồ sơ mời sơ tuyển sẽ tiến hành mở công khai và bắt đầungay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Việc mở làm hồ sơ dự sơ tuyểnphải được ghi thành biên bản và biên phiên bản mở thầu yêu cầu được gửi cho các nhà đầutư nộp làm hồ sơ dự sơ tuyển. Hồ sơ dự sơ tuyển chọn được gửi cho sau thời khắc đóngthầu sẽ không còn được mở, chưa hợp lệ cùng bị loại.

Điều 22. Đánh giá chỉ hồsơ dự sơ tuyển

1. Việc nhận xét hồ sơ dự sơ tuyểnthực hiện tại theo tiêu chuẩn chỉnh đánh giá hiện tượng trong làm hồ sơ mời sơ tuyển. Làm hồ sơ dựsơ tuyển của nhà chi tiêu có số điểm được reviews không thấp rộng mức điểm yêucầu về tối thiểu được đưa vào list ngắn; hồ sơ dự sơ tuyển của nhà chi tiêu cósố điểm cao nhất được xếp trang bị nhất; ngôi trường hợp có không ít hơn 03 nhà đầu tư đápứng yêu ước thì lựa chọn về tối thiểu 03 và buổi tối đa 05 nhà đầu tư xếp hạng cao nhấtvào list ngắn.

2. Nắm rõ hồ sơ dự sơ tuyển:

a) sau khi mở thầu, nhà đầu tư cótrách nhiệm hiểu rõ hồ sơ dự sơ tuyển theo yêu ước của mặt mời thầu. Trường hợphồ sơ dự sơ tuyển của nhà đầu tư thiếu tài liệu chứng minh tư bí quyết hợp lệ, nănglực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu mong nhà chi tiêu làm rõ, bổ sung tài liệuđể minh chứng tư bí quyết hợp lệ, năng lượng và khiếp nghiệm;

b) trường hợpsau khi đóng góp thầu, giả dụ nhà đầu tư phát hiện hồ sơ dự sơ tuyển thiếu tài liệuchứng minh tư biện pháp hợp lệ, năng lượng và kinh nghiệm thì nhà đầu tư chi tiêu được phép gửitài liệu đến bên mời thầu để gia công rõ. Mặt mời thầu có nhiệm vụ tiếp nhậnnhững tài liệu nắm rõ của nhà chi tiêu để xem xét, tiến công giá; những tài liệu bổsung, hiểu rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và ghê nghiệm được nhìn nhận như một phần củahồ sơ dự sơ tuyển;

c) vấn đề làmrõ làm hồ sơ dự sơ tuyển chỉ được thực hiện giữa bên mời thầu và nhà đầu tư có hồsơ dự sơ tuyển rất cần được làm rõ. Nội dung nắm rõ hồ sơ dự sơ tuyển cần thể hiệnbằng văn phiên bản và được mặt mời thầu bảo quản như một phần của làm hồ sơ dự sơ tuyển.Việc hiểu rõ phải bảo đảm nguyên tắc ko làm cố gắng đổi thực chất của đơn vị đầu tưtham dự thầu.

Điều 23. Trình, thẩmđịnh, phê duyệt công dụng sơ tuyển và công khai minh bạch danh sách ngắn

1. Bên trên cơ sở report kết quả tấn công giáhồ sơ dự sơ tuyển, bên mời thầu trình phê duyệt tác dụng sơ tuyển, trong đó nêurõ chủ kiến của mặt mời thầu về các nội dung review của tổ chăm gia.

2. Kết quả sơ tuyển yêu cầu được thẩmđịnh theo chính sách tại khoản 2 Điều76 Nghị định này trước khi phê duyệt.

3. Trong trường phù hợp chỉ có một đơn vị đầutư đk và thỏa mãn nhu cầu yêu ước của làm hồ sơ mời sơ tuyển hoặc chỉ có một bên đầu tưtrúng sơ tuyển, cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao mặt mời thầu tiến hành cácthủ tục để thông tin gia hạn về việc liên tục nhận hồ sơ dự sơ tuyển trong thờihạn 20 ngày (kể từ thời điểm ngày thông báo).

4. Sau khi gia hạn, trường đúng theo khôngcó thêm nhà đầu tư chi tiêu nộp làm hồ sơ dự sơ tuyển hoặc tất cả các nhà chi tiêu mới nộp hồsơ dự sơ tuyển chọn không đáp ứng yêu ước của làm hồ sơ mời sơ tuyển, mặt mời thầu báocáo người dân có thẩm quyền đưa ra quyết định xử lý theo một trong những hai phương pháp như sau:

a) ra quyết định áp dụng hình thức chỉđịnh thầu theo chính sách tại điểm a khoản 3 Điều 9 Nghị định này. Tr