Lộ Diện Danh Sách Các Thiết Bị Htc Được Cập Nhật Android 6

hydroxyzinex.com One E9‍‍ can kiểm tra and notify you if there’s a new update available. You can also choose lớn automatically download updates or manually kiểm tra if there"s an available update.

Bạn đang xem: Lộ diện danh sách các thiết bị htc được cập nhật android 6

Before installing a system software update, you can check first what Android và hydroxyzinex.com Sense versions you have on your phone.
From the trang chủ screen, tap > Settings > About. Tap Software information.
You can choose khổng lồ automatically tải về and install software updates for hydroxyzinex.com or di động operator apps.
From the home screen, tap > Settings > About. Tap Software updates. to lớn save on data usage, you can choose khổng lồ update through Wi‍-Fi only. Choose whether lớn auto-download system updates, phầm mềm updates, or both.

App updates are installed automatically. You"ll still need khổng lồ confirm when khổng lồ install system software updates.


When hydroxyzinex.com One E9‍‍ is connected lớn the Internet and there"s a new software update available, the update notification icon appears in the status bar.
Slide the Notifications panel open, and then tap the system update notification. If you don"t want to download the update using your data connection, select Update over Wi-Fi only. Tap Download. When download is complete, select Install now, và then tap OK.
When mạng internet connection is on và there"s an available update for your điện thoại hydroxyzinex.com or sản phẩm điện thoại operator apps, the update notification icon appears in the status bar.

Xem thêm: Cách Dụng Mặt Nạ Ngủ Môi Laneige Đúng Chuẩn Cho Nàng, Review Cách Sử Dụng Mặt Nạ Ngủ Môi Laneige

Slide the Notifications panel open, and then tap the update notification.

The Updates screen opens with the danh mục of application updates khổng lồ be installed.

Tap an nhà cửa to view its details, and then tap
*
. When you"re done reviewing the updates, tap Install. You"ll be asked khổng lồ restart hydroxyzinex.com One E9‍‍ if needed.
Some hydroxyzinex.com apps & third-party apps get updated with improvements và bug fixes through Google Play. You can manually update apps or set your phone to lớn automatically download and install phầm mềm updates when available.
From the trang chủ screen, tap , & then find and tap Play Store. Tap to xuất hiện the slideout menu. Tap My apps.

You"ll see a danh mục of apps installed on your phone.

Under Updates, tap an app. Tap Update. Tap Accept.
Tip: In Play Store, tap > Settings > Auto-update apps lớn choose how you want Google Play lớn update your apps.
From the trang chủ screen, tap > Settings > About. Tap Software updates. hydroxyzinex.com One E9‍‍ checks if updates are available.
Note: If you don"t have mạng internet connection, you"ll be prompted to lớn turn on mobile data or connect to lớn a Wi‍-Fi network. Once connected, tap check now to check for updates.
" lng-section-all="All" lng-section-product="Sản phẩm" lng-section-vive-port="VIVEPORT" lng-section-blog="Blog" lng-section-support="Hỗ trợ" lng-section-magento="EC" lng-result-for="count Result for cat :" lng-result-for_plural="count Results for cat :" lng-view-more="View more count item" lng-view-more_plural="View more count items" lng-search="Tìm kiếm" lng-external-url-notice-message="Lưu ý rằng bạn đang rời ngoài www.vive.com và sẽ tiến hành chuyển hướng đến trang website của bên thứ ba. điện thoại hydroxyzinex.com Vive không kiểm soát thông tin tại bất kỳ trang web mặt thứ bố nào được truy vấn từ www.vive.com. Trong các trường hợp, hydroxyzinex.com Vive sẽ không chịu trách nhiệm cho việc bạn sử dụng website của bên thứ ba." lng-new-releases="Mới phạt hành" lng-app-type-all="Tất cả các" lng-app-type-vive="VIVE" lng-app-type-vive-focus="VIVE Focus" lng-app-type-vive-pro="VIVE Pro" lng-sticky-btn="Buy productName" lng-buy-now="Mua ngay" lng-all-accessories="Tất cả các" lng-check-out-now="Thanh toán" lng-nothing-in-bag="Your shopping bag is empty." lng-total-price-in-bag="Total price" lng-login="Login" lng-logout="Logout" lng-my-order="My order" lng-my-account="Tài khoản của tôi" lng-filter-and-sort="Filter và sort" lng-filter-by="Filter by" lng-sort-by="Sort by" lng-apply-setting="Apply setting" lng-comming-soon="Sắp xuất hiện" lng-sort-according-to="Sort According" lng-sort-latest="Latest" lng-sort-price-asc="Price Ascending" lng-sort-price-desc="Price Descending" lng-spec-price="Price" lng-all-product="Tất cả các" lng-view-all-product="View All Products" lng-starts-at="Starts at currencyprice" lng-from="From price" lng-smartphone="ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH" lng-smartphone_accessory="Smartphone Accessory" lng-service="Service" lng-certified="Certified" lng-vive="Vive" lng-accessory="Phụ kiện" lng-dont-miss-a-thing="Don’t miss a thing!" lng-first-name="First name" lng-e-mail="Email" lng-privacy-policy="Privacy policy" lng-terms-of-use="Quy định sử dụng" lng-subscribe="Subscribe" lng-thank-you="Cám ơn!">