Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 8

-

Chương trình giờ đồng hồ Anh lớp 8 có nhiều kiến thức ngữ pháp quan trọng, vừa mang tính chất nền tảng và cũng đều có sự nâng cao nhất định so với các lớp dưới. Vày vậy, để tiếp chiếm được lượng kỹ năng này, học viên không chỉ cần có sự chăm chỉ, lắng nghe bài bác trên lớp mà lại cũng cần phải có sự ôn luyện thường xuyên, làm đa dạng mẫu mã các bài xích tập ngơi nghỉ nhà. Bài viết dưới đây đang điểm lại một số trong những phần ngữ pháp đặc trưng và đặc trưng kèm theo một trong những đề minh họa bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 rõ ràng để các bạn học sinh hoàn toàn có thể tham khảo và ôn luyện, từ kia củng nỗ lực thêm kỹ năng của mình.

Bạn đang xem: Bài tập sắp xếp câu tiếng anh lớp 8

Tóm tắt kỹ năng và kiến thức tiếng Anh lớp 8

Phần ngữ pháp sẽ tập trung ôn lại những thì đã học sống lớp dưới: hiện tại đơn, bây giờ tiếp diễn, quá khứ đơn, sau này đơn. Đồng thời sẽ làm cho quen với một vài thì mới

Tương lai gần: diễn đạt hành động chắc chắn sẽ xảy ra sau đây vì đã bao gồm sự chuẩn chỉnh bị, sắp xếp từ trước hoặc sự suy đoán chắc chắn rằng dựa vào căn cứ ở hiện tại tại

S + am/ is/ are + going to + V…

Quá khứ tiếp diễn: biểu đạt hành hễ đang xẩy ra tại một thời điểm trong vượt khứ, hành động này đang xẩy ra thì hành động khác xen vào

S + was/ were + Ving…

Hiện tại trả thành: biểu đạt hành cồn đã xảy ra trong vượt khứ và vẫn kéo dãn dài đến hiện tại tại

S + have/ has + Ved/ PII…

Câu bị động: S + be + Ved/ PII (+ by O).

(Tùy từng thì, “be” trong cấu trúc này sẽ sở hữu các dạng khác nhau: am/ is/ are, was/ were, am/ is/ are being, have/ has been…)

Ngoài ra, có một trong những câu tiêu cực dạng đặc biệt quan trọng cần để ý sẽ có kết cấu khác với cấu trúc trên: câu thụ động với think/ believe/ say, câu thụ động với have, get, make và need.

Câu trần thuật (Câu con gián tiếp): tùy từng câu thẳng có mục tiêu gì (mệnh lệnh, yêu thương cầu, cầu xin, ra lệnh, nói nhở, lời khuyên, xin lỗi…) thì câu gián tiếp đang có cấu trúc tương ứng.

S + told/ asked/ warned/ begged/ ordered/ reminded/ advised+ O + (not) toV…

Câu è cổ thuật: “ S + V (tùy từng thì V sẽ tiến hành chia khác nhau) … ”

=> S said that S + V (lùi thì)…

Câu điều kiện: bao gồm 4 loại

Loại 0: biểu đạt sự thật minh bạch hoặc thói quen.

If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)…

Loại 1: diễn tả sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

If + S + V (hiện tại), S + will/ shall/ can + V…

Loại 2: diễn đạt sự việc không tồn tại thật ở hiện tại tại.

If + S + V (quá khứ), S + would/ should/ could + V…

Loại 3: diễn đạt sự việc không tồn tại thật trong vượt khứ.

If + S + had + Ved/ PII, S + would/ should/ could + have Ved/ PII…

Đại từ bội phản thân: nhấn mạnh vấn đề chủ thể tạo nên hành động (myself, yourself/ yourselves, ourselves, themselves, himself, herself, itself)Một vài kết cấu khác:

Enough … to: S + be (not) + Adj+ enough (+ for O) + lớn V…

S + be/ V + enough + N/ Ns (+ for O) + to lớn V/ for Ving…

So … that, Such … that: S + be/ V + so + Adj/ Adv + that…

S + be + such (+ a/an) + Adj + N + that…

Too … to: S + be/ V + too Adj/ Adv (+ for O) + lớn V…

Một số đề ôn tập tiếng Anh lớp 8

Đề 1: Đề bài bác tập tiếng Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: Chọn đáp án đúng


Hoa got used lớn ………… in her new school after a month.

A. Study B. Studying C. Studied D. Is studying

2. Peter’s not going lớn drive, ………… he?

A. Does B. Is C. Isn’t D. Will

3. ………… the traffic was bad, they arrived on time.

A. Although B. In spite of C. Despite D. Even

4. If you want khổng lồ get more …………, please liên hệ Mrs Hoa.

A. Inform B. Informer C. Informative D. Information

5. Last Tuesday, my daughter was absent from school ………… of her illness.

A. Because B. Instead C. Though D. But

6. The headmaster asked me ………… for him outside his office.

A. Wait B. Waiting C. To wait D. Waited

7. He says he’s been to lớn ………… restaurant in town.

A. Many B. Every C. All D. Most

8. My sister feels ………… again after her operation.

A. Strongly B. Strength C. Strong D. Enough strong

Bài 2: lựa chọn từ tất cả phần gạch men chân được phát âm không giống với đông đảo từ còn lại

A. cheap B. Match C. chore D. Machine A. Resource B. Scout C. Sound D. Proud A. Recycle B. Sky C. Century D. Why A. Equipment B. Comment C. Improvement D. Development A. include B. Prison C. Trip D. Minus A. Answer B. Golden C. Delicious D. Wonder A. Family B. Grocery C. Try D. Happy A. Organized B. Lived C. Concerned D. Established A. Around B. Delicious C. House D. Ground A. Buffalo B. Rope C. Wisdom D. Clothes 

Bài 3: phân chia dạng đúng của cồn từ trong ngoặc

You (be)……………….. Khổng lồ Phong Nha before?

Yes, we (spend)……………….. Our holiday there last month.

My aunt (not visit)……………….. Us since she (move)……………….. Lớn the new town. Look! Our train (come)…………………

*
*

You should practice (speak)……………….. English everyday. My sister always (do)……………….. The washing up, but I (do)……………….. It tonight because she is sick. He (cut)……………….. My hair too short.

Don’t worry. It (grow)……………….. Again quickly.

The Sun (rise)……………….. In the East và (set)……………….. In the West. My grandma (use)……………….. Lớn tell me the folktales. She (not like)……………….. Playing soccer. They (work)……………….. In this company for ten years.

Bài 4: Viết lại câu sử dụng từ vào ngoặc

There is no building in the city higher than this. (highest)

→ ………………………………………………………………………………….

Miss Lan likes gardening more than fishing. (prefers)

→ ………………………………………………………………………………….

His car runs fast but a race car runs faster. (as … as)

→ ………………………………………………………………………………….

Because Hoang was lazy, he failed the exam. (because of)

→ ………………………………………………………………………………….


I started learning English 3 years ago. (for)

→ ………………………………………………………………………………….

Bài 5: Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi

The life of the Inuit people of North America have changed a lot in 30 years. First, their name: people used to hotline them Eskimos, but now they are called Inuits, which means “the people”. They used lớn live in igloos in the winter but today many of them live in houses in small towns. They used to lớn hunt seals – they ate the meat & made clothes from the fur. Many of the people still wear sealskin clothes today because they are very warm. Remember, the weather is extremely cold for many months of the year. Eighty-year-old Inuit, Mario Tagalik, told us a little about his early life. “Our winter igloos were very warm. We used to lớn cook inside so sometimes it got too hot. When I was a child I used khổng lồ take off most of my clothes when I was in our igloos. In the short summers we lived in sealskin tents, but I used to lớn spend as much time as possible playing outside”.

What did people use to điện thoại tư vấn the Inuit people?

…………………………………………………………………………………….

What does the word “Inuit” mean?

…………………………………………………………………………………….

Where did they used to lớn live in the winter?

…………………………………………………………………………………….

Why vày many of the Inuit people still wear sealskin clothes today?

…………………………………………………………………………………….

What is the weather like almost around the year?

…………………………………………………………………………………….

Đề 2: Đề bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 8 

Bài 1: Điền giới từ tương thích vào chỗ trống

They have built this house …….. A long time. We have lived …….. An Lao …….. 14 years. There are some books …….. The table …….. The right corner …….. The room. The course begins …….. January and ends …….. April. I usually watch TV …….. The evening. The stadium is in …….. Of my house. He often gets up …….. 5.30 …….. The morning but …….. Sunday morning he gets up late. English learners learn words …….. Different ways. Thank you very much …….. Lending me your bike. I got good grades…….. English và Math last semester.

Bài 2: Đặt câu hỏi cho phần gạch men chân

……………………………………………………………………?

Hoa went to lớn school late this morning because her xe đạp broke down.

……………………………………………………………………?

I have to tidy the living room every day.

……………………………………………………………………?

She’ll be home after dinner.

……………………………………………………………………?

Lan used lớn live on the farm when she was young.

……………………………………………………………………?

My mother gave me a new bike on my 14th birthday.

……………………………………………………………………?

nam giới often walks khổng lồ school.

……………………………………………………………………?

I need to lớn improve Math và English.

……………………………………………………………………?

He was made to lớn work for 12 hours a day by his boss .

……………………………………………………………………?

We have studied English for 4 years.

……………………………………………………………………?

My best friend is very helpful và friendly.

Bài 3: Viết lại câu làm sao cho nghĩa không đổi

“Can you carry these chairs into the house”

→ Mrs Lan asked me …………………………………………………………….

“Please give me your book.”

→ He told me …………………………………………………………………….

“You shouldn’t make noise in class.”

→ The teacher said ……………………………………………………………….

“Can you help Tam with his English pronunciation?”

→ Mr Hung asked me ……………………………………………………………


My hobbies are playing sports and reading books.

→ I love ………………………………………………………………………….

She was born on May 10th, 1996.

→ Her birthday …………………………………………………………………..

Nga must wash the dishes everyday.

→ Nga has ………………………………………………………………………..

We began to lớn study English 4 years ago

→ We have ……………………………………………………………………….

No one in class is as tall as Tam.

→ Tam is the ……………………………………………………………………..

Women often did the house work without the help of modern equipment in the past.

→ In the past women used ……………………………………………………….

Bài 4: Chọn đáp án đúng để chấm dứt đoạn văn sau

Twenty years ago only large companies (1)……………. Computers. They were large (2)……………. Which filled rooms và they always had big tapes which went round & round. (3)……………. The 1980s one in every tow families (4)……………. Britain had a micro-computer – most schools also had several. (5)……………. New machines were much cheaper and much smaller (6)………………… the older ones. People used them (7)……………. Pleasure as well as business. A recent survey showed that over 40% of trang chủ computer owners used them mainly for (8)…………….

 

A. Have B. Had C. Has D. Having A. Machines B. Matches C. Metal D. Factories A. On B. At C. In D. Of A. In B. At C. On D. Over A. They B. This C. That D. These A. That B. Over C. Than D. As A. Khổng lồ B. For C. With D. Of A. Games B. Lines C. Plays D. Changes

Bài 5: Sửa lỗi sai

tía and tuy nhiên plays football every afternoon with me.

………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Sạc Pin Điện Thoại Đa Năng, Sạc Đa Năng Giá Tốt Tháng 10, 2021

We buy two new rackets yesterday. We’re going to play tennis this afternoon.

………………………………………………………………………………….

I’m not going to do the homework for you. You should vị it itself.

………………………………………………………………………………….

Our neighbors invited my friend & I to lớn dinner with them.

………………………………………………………………………………….

You should try your best learning hard lớn pass the exam.

………………………………………………………………………………….

Bob lived in Rome for three years and he doesn’t want to lớn move khổng lồ other city.

………………………………………………………………………………….

They write the meaning of new words by their mother tongue.

………………………………………………………………………………….

How many countries will participate on the Olympic Games?

………………………………………………………………………………….

This job is a lot different with what I’m used to.

………………………………………………………………………………….

Not only the bathroom was flooded, và also the rest of the house.

………………………………………………………………………………….

Đề 3: Đề bài xích tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: cần sử dụng từ gợi ý viết thành câu trả chỉnh

We/ must /not / let / children / the kitchen / because / it / dangerous place.

→ ………………………………………………………………………………….

The Y&Y members / going lớn / take part / recycling program / save natural resources / và / money / the organization.

→ ………………………………………………………………………………….

I/ a favor/ you help/ carry this bag?

→ ………………………………………………………………………………….

The town / becoming / beautiful.

→ …………………………………………………………………………………


My father / used / drive a oto / work / now / go / bus.

→ ………………………………………………………………………………..

Bài 2: Chọn giải đáp đúng

The weather ………… nice yesterday.

A. Is B. Was C. Will be D. Has been

2. It’s difficult ………… your direction.

A. To lớn follow B. Following C. Khổng lồ following D. Followed

3. Would you mind ………… in the front of the taxi, Mark?

A. Sit B. To sit C. Sitting D. Siting

4. The boy ………… over there is my brother.

A. Stand B. Stood C. Standing D. Being stood

5. I was cooking for dinner …………………………………. .

A .then the phone rang B. Then the phone was ringing

C. When the phone rang D. When the phone was ringing

6. The leader said that ………… to lớn award the prize lớn you.

A. He is pleasing B. He was pleasing

C. He is pleased D. He was pleased

7. On Christmas Eve, people often ………… a tree.

A .are decorated B. Were decorated C.decorating D. Decorate

8. He asked me …………………………………. .

A. Where I like coffee or not B. Whether I liked coffee

C. What I liked coffee D. Which I liked coffee

9. What was wrong with your printer?

A. It didn’t work B. It doesn’t C. It hasn’t work D. It won’t work

10. The Statue of Liberty was ………… to the USA by the French.

A. Constructed B. Designed C. Completed D. Presented

Bài 3: Đọc đoạn văn sau cùng điền T (True) hoặc F (False)


London is Britain’s biggest city. It is a very old city & dates back khổng lồ the Romans. It is a thành phố of historic building & churches, và it has many beautiful parks. It also has some of the best museum in the world. London is very crowded in summer. It is a popular đô thị with foreign tourists and has more than eight million visitors a year. The thành phố is famous for its shopping and department stores. London has an excellent underground railway system, so it is easy for tourists to lớn get around.

None of the cities in Britain is bigger than London. London is founded by the Romans. London has historic buildings & churches. Most of the best museum in the world are situated in London. London is not busy in summer. It’s not easy for tourists to travel around London.

Bài 4: phân tách dạng đúng của động từ vào ngoặc

My father (plant)……………….. Some fruit trees in the garden now. What your father (do)……………….. In the evening? He usually (watch)……………….. TV but sometimes he (read)……………….. Books. We (not go)……………….. Lớn the zoo very often. Lan và Phong (be)……………….. In the kitchen. They (cook)……………….. Dinner. What about (play)……………….. Soccer this afternoon? My sister (be)……………….. In the garden. She (water)……………….. The flowers. How you (feel)……………….. Now? I (feel)……………….. Hot. They (live)……………….. In hồ chí minh city since January. That’s a very old bike. He (have)……………….. It for a long time. I (buy)……………….. The motorbike 5 years ago.

Bài 5: lựa chọn từ có phần gạch ốp chân được phạt âm khác với các từ còn lại

A. Folk B. Hold C. Photo D. Neighbor A. Tonight B. Introduce C. Movie D. Humor A. Answer B. Always C. wrong D. write A. Fishing B. Cousin C. invent D. Furniture A. Classmate B. Character C. Grade D. Place

Hi vọng đông đảo đề ôn tập mà bài viết cung cấp trên đây đã là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp các bạn củng cố vững chắc và kiên cố kiến thức của mình, chinh phục mọi kì thi. 

Đáp án bỏ ra tiết

Đề 1: Đề bài tập tiếng Anh lớp 8 cơ bản

Bài 1: 1-B 2-B 3-A 4-D 5-A 6-C 7-B 8-C

Bài 2: 1-D 2-A 3-C 4-B 5-D 6-C 7-C 8-D 9-B 10-C

Bài 3: 1. Have … been – spent 6. Cut – will grow

2. Hasn’t visited – moved 7. Rises – sets

3. Is coming 8. Used

4. Speaking 9. Doesn’t like

5. Does – will vày 10. Have worked

Bài 4: 1. This is the highest building in the city.

2. Miss Lan prefers gardening khổng lồ fishing.

3. His oto doesn’t run as fast as a race car.

4. Hoang failed the exam because of his laziness.

5. I have learned English for 3 years.

Bài 5: 1. They used to call them Eskimos.

2. It means the people.

3. They used to lớn live in igloos.

4. Because they are very warm.

5. It is extremely cold.

Đề 2: Đề bài bác tập giờ Anh lớp 8 

Bài 1: 1. For 6. Front

2. In – for 7. At – in – on

3. On – on- of 8. In

4. In – in 9. For


5. In 10. In

Bài 2: 1. Why did Hoa go to school late this morning?

2. What bởi vì you have to vị every day?

3. When will she be home?

4. Where did Lan use to lớn live when she was young?

5. What did your mother give you on your 14th birthday?

6. How does nam go to lớn school?

7. What subjects bởi vì you need to lớn improve?

8. By whom was he made lớn work for 12 hours a day?

9. How long have you studied English?

10. How is your best friend like?

Bài 3: 1. Mrs Lan asked me to carry those chairs into the house.

2. He told me to lớn give him my book.

3. The teacher said that we shouldn’t make noise in class.

4. Mr Hung asked me to help Tam with his English pronunciation.

5. I love playing sports & reading books.

6. Her birthday is on May 10th, 1996.

7. Nga has khổng lồ wash the dishes every day.

8. We have studied English for 4 years.

9. Tam is the tallest in class.

10. In the past women used to bởi vì the housework without the help of modern equipment.

Bài 4: 1-B 2-A 3-C 4-A 5-D 6-C 7-B 8-A

Bài 5: 1. Plays => play 6. Lived => have lived

2. Buy => bought 7. By => in

3. Itself => yourself 8. On => in


4. I => me 9. With => from

5. Learning => to lớn learn 10. And => but

Đề 3: Đề bài xích tập giờ Anh lớp 8 nâng cao

Bài 1: 1. We must not let children play in the kitchen because it is a dangerous place.

2. The Y&Y members are going lớn take part in a recycling program to lớn save natural resources và money for the