ỐP LƯNG ĐA NĂNG CHO ĐIỆN THOẠI

Ngăn ngoài: 75x145mm nhằm vừa những dòng lắp thêm từ 4.0 – 4.7 inch như iPhone 5/5s, iPhone 6/6s ( không kèm ốp lưng), iPhone 7/8( ko kèm ốp lưng), …Ngăn trong: 87x175mm để vừa những dòng lắp thêm từ 4.7 – 5.5 inch như iPhone 6/6s ( kèm ốp lưng), iPhone 7/8( kèm ốp lưng), iPhone 6plus( ko kèm ốp lưng), iPhone 7plus/8plus ( không kèm ốp lưng),…
*
*
*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780236603_0f8646941cb50081057419f4d97ea4f2.jpg?fit=400%2C400&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780236603_0f8646941cb50081057419f4d97ea4f2.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" class="alignnone wp-image-2069 size-medium" src="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780236603_0f8646941cb50081057419f4d97ea4f2.jpg?resize=400%2C400&ssl=1" alt="Bao domain authority Puloka chủ yếu hãng - đeo thắt lưng - di động đa năng" width="400" height="400" srcset="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780236603_0f8646941cb50081057419f4d97ea4f2.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780236603_0f8646941cb50081057419f4d97ea4f2.jpg?resize=800%2C800&ssl=1 800w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780236603_0f8646941cb50081057419f4d97ea4f2.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780236603_0f8646941cb50081057419f4d97ea4f2.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780236603_0f8646941cb50081057419f4d97ea4f2.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780236603_0f8646941cb50081057419f4d97ea4f2.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780236603_0f8646941cb50081057419f4d97ea4f2.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780236603_0f8646941cb50081057419f4d97ea4f2.jpg?w=1280&ssl=1 1280w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" title="Bao da Puloka bao gồm hãng - đeo thắt sống lưng - cụ tay đa-zi-năng 2021 12" data-recalc-dims="1">
*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780242821_65bbe73f42d5476b6c2028a53c53c327.jpg?fit=400%2C400&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780242821_65bbe73f42d5476b6c2028a53c53c327.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" class="alignnone wp-image-2070 size-medium" src="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780242821_65bbe73f42d5476b6c2028a53c53c327.jpg?resize=400%2C400&ssl=1" alt="Bao da Puloka thiết yếu hãng - đeo thắt sườn lưng - di động cầm tay đa năng" width="400" height="400" srcset="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780242821_65bbe73f42d5476b6c2028a53c53c327.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780242821_65bbe73f42d5476b6c2028a53c53c327.jpg?resize=800%2C800&ssl=1 800w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780242821_65bbe73f42d5476b6c2028a53c53c327.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780242821_65bbe73f42d5476b6c2028a53c53c327.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780242821_65bbe73f42d5476b6c2028a53c53c327.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780242821_65bbe73f42d5476b6c2028a53c53c327.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780242821_65bbe73f42d5476b6c2028a53c53c327.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780242821_65bbe73f42d5476b6c2028a53c53c327.jpg?w=1280&ssl=1 1280w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" title="Bao da Puloka chính hãng - đeo thắt lưng - nuốm tay đa chức năng 2021 13" data-recalc-dims="1">
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780246221_634229666c545be7480d37a11424844e.jpg?fit=400%2C400&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780246221_634229666c545be7480d37a11424844e.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" class="alignnone wp-image-2071 size-medium" src="https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780246221_634229666c545be7480d37a11424844e.jpg?resize=400%2C400&ssl=1" alt="Bao domain authority Puloka chủ yếu hãng - treo thắt sườn lưng - di động đa năng" width="400" height="400" srcset="https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780246221_634229666c545be7480d37a11424844e.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780246221_634229666c545be7480d37a11424844e.jpg?resize=800%2C800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780246221_634229666c545be7480d37a11424844e.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780246221_634229666c545be7480d37a11424844e.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780246221_634229666c545be7480d37a11424844e.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780246221_634229666c545be7480d37a11424844e.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780246221_634229666c545be7480d37a11424844e.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780246221_634229666c545be7480d37a11424844e.jpg?w=1280&ssl=1 1280w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" title="Bao da Puloka chính hãng - đeo thắt sống lưng - nuốm tay đa-zi-năng 2021 14" data-recalc-dims="1">
*
" data-medium-file="https://i2.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780257681_f0e141d98f813624c98fffb2231b0647.jpg?fit=400%2C400&ssl=1" data-large-file="https://i2.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780257681_f0e141d98f813624c98fffb2231b0647.jpg?fit=799%2C800&ssl=1" class="alignnone wp-image-2072 size-medium" src="https://i2.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780257681_f0e141d98f813624c98fffb2231b0647.jpg?resize=400%2C400&ssl=1" alt="Bao domain authority Puloka thiết yếu hãng - đeo thắt sườn lưng - di động cầm tay đa năng" width="400" height="400" srcset="https://i2.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780257681_f0e141d98f813624c98fffb2231b0647.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i2.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780257681_f0e141d98f813624c98fffb2231b0647.jpg?resize=799%2C800&ssl=1 799w, https://i2.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780257681_f0e141d98f813624c98fffb2231b0647.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i2.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780257681_f0e141d98f813624c98fffb2231b0647.jpg?resize=768%2C769&ssl=1 768w, https://i2.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780257681_f0e141d98f813624c98fffb2231b0647.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i2.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780257681_f0e141d98f813624c98fffb2231b0647.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i2.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780257681_f0e141d98f813624c98fffb2231b0647.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i2.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780257681_f0e141d98f813624c98fffb2231b0647.jpg?w=1279&ssl=1 1279w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" title="Bao domain authority Puloka thiết yếu hãng - đeo thắt lưng - gắng tay đa zi năng 2021 15" data-recalc-dims="1">
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780279413_7d1a54d1a834e9afe00c16a96674bb9e.jpg?fit=400%2C400&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780279413_7d1a54d1a834e9afe00c16a96674bb9e.jpg?fit=799%2C800&ssl=1" class="alignnone wp-image-2073 size-medium" src="https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780279413_7d1a54d1a834e9afe00c16a96674bb9e.jpg?resize=400%2C400&ssl=1" alt="Bao da Puloka bao gồm hãng - treo thắt sườn lưng - di động cầm tay đa năng" width="400" height="400" srcset="https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780279413_7d1a54d1a834e9afe00c16a96674bb9e.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780279413_7d1a54d1a834e9afe00c16a96674bb9e.jpg?resize=799%2C800&ssl=1 799w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780279413_7d1a54d1a834e9afe00c16a96674bb9e.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780279413_7d1a54d1a834e9afe00c16a96674bb9e.jpg?resize=768%2C769&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780279413_7d1a54d1a834e9afe00c16a96674bb9e.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780279413_7d1a54d1a834e9afe00c16a96674bb9e.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780279413_7d1a54d1a834e9afe00c16a96674bb9e.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780279413_7d1a54d1a834e9afe00c16a96674bb9e.jpg?w=1279&ssl=1 1279w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" title="Bao domain authority Puloka chính hãng - đeo thắt lưng - cố kỉnh tay đa zi năng 2021 16" data-recalc-dims="1">
*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780283308_820c5aa3c644ae791a2c2281483580bc.jpg?fit=400%2C400&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780283308_820c5aa3c644ae791a2c2281483580bc.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" class="alignnone wp-image-2074 size-medium" src="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780283308_820c5aa3c644ae791a2c2281483580bc.jpg?resize=400%2C400&ssl=1" alt="Bao da Puloka bao gồm hãng - treo thắt sườn lưng - di động cầm tay đa năng" width="400" height="400" srcset="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780283308_820c5aa3c644ae791a2c2281483580bc.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780283308_820c5aa3c644ae791a2c2281483580bc.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780283308_820c5aa3c644ae791a2c2281483580bc.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780283308_820c5aa3c644ae791a2c2281483580bc.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780283308_820c5aa3c644ae791a2c2281483580bc.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780283308_820c5aa3c644ae791a2c2281483580bc.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780283308_820c5aa3c644ae791a2c2281483580bc.jpg?w=800&ssl=1 800w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" title="Bao da Puloka chính hãng - treo thắt lưng - ráng tay đa-zi-năng 2021 17" data-recalc-dims="1">
*
" data-medium-file="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780314132_927c63c1a5dc8ad33a92a3f54f23fbb0.jpg?fit=400%2C400&ssl=1" data-large-file="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780314132_927c63c1a5dc8ad33a92a3f54f23fbb0.jpg?fit=600%2C600&ssl=1" class="alignnone wp-image-2075 size-medium" src="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780314132_927c63c1a5dc8ad33a92a3f54f23fbb0.jpg?resize=400%2C400&ssl=1" alt="Bao domain authority Puloka bao gồm hãng - đeo thắt sống lưng - di động cầm tay đa năng" width="400" height="400" srcset="https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780314132_927c63c1a5dc8ad33a92a3f54f23fbb0.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780314132_927c63c1a5dc8ad33a92a3f54f23fbb0.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780314132_927c63c1a5dc8ad33a92a3f54f23fbb0.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://hydroxyzinex.com/op-lung-da-nang-cho-dien-thoai/imager_2_10577_700.jpg 100w, https://i1.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780314132_927c63c1a5dc8ad33a92a3f54f23fbb0.jpg?w=600&ssl=1 600w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" title="Bao da Puloka bao gồm hãng - treo thắt sườn lưng - nạm tay đa năng 2021 18" data-recalc-dims="1">
*
" data-medium-file="https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780321442_2ef28b85eb243a89b5868be999ea612d.jpg?fit=400%2C400&ssl=1" data-large-file="https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780321442_2ef28b85eb243a89b5868be999ea612d.jpg?fit=800%2C800&ssl=1" class="alignnone wp-image-2076 size-medium" src="https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780321442_2ef28b85eb243a89b5868be999ea612d.jpg?resize=400%2C400&ssl=1" alt="Bao domain authority Puloka thiết yếu hãng - treo thắt sống lưng - di động cầm tay đa năng" width="400" height="400" srcset="https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780321442_2ef28b85eb243a89b5868be999ea612d.jpg?resize=400%2C400&ssl=1 400w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780321442_2ef28b85eb243a89b5868be999ea612d.jpg?resize=800%2C800&ssl=1 800w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780321442_2ef28b85eb243a89b5868be999ea612d.jpg?resize=280%2C280&ssl=1 280w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780321442_2ef28b85eb243a89b5868be999ea612d.jpg?resize=768%2C768&ssl=1 768w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780321442_2ef28b85eb243a89b5868be999ea612d.jpg?resize=300%2C300&ssl=1 300w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780321442_2ef28b85eb243a89b5868be999ea612d.jpg?resize=600%2C600&ssl=1 600w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780321442_2ef28b85eb243a89b5868be999ea612d.jpg?resize=100%2C100&ssl=1 100w, https://i0.wp.com/hydroxyzinex.com/wp-content/uploads/2021/07/z2598780321442_2ef28b85eb243a89b5868be999ea612d.jpg?w=1000&ssl=1 1000w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" title="Bao domain authority Puloka thiết yếu hãng - treo thắt lưng - cố tay đa chức năng 2021 19" data-recalc-dims="1">