Kinh nikaya thích minh châu

BuddhaSasana trang chủ PageThis document is written in Vietnamese, with Unicode Times font


*

Ðại Tạng khiếp Việt Nam

Trung cỗ Kinh Majjhima Nikaya

Hòa thượng say mê Minh Châu dịch Việt


Tập I (Kinh số 1-50)

(1) kinh Pháp môn căn bạn dạng (a) (2) Kinh tất cả lậu hoặc (a) (3) khiếp Thừa trường đoản cú Pháp (4) Kinh lo ngại và bạt vía (a) (5) kinh Không uế lây truyền (6) kinh Ước nguyện (7) khiếp Ví dụ tấm vải (a) (8) gớm Ðoạn giảm (a) (9) khiếp Chánh tri kiến (a) (10) gớm Niệm xứ (a) (11) Tiểu kinh Sư tử hống (a) (12) Ðại khiếp Sư tử hống (a) (13) Ðại tởm Khổ uẩn (a) (14) Tiểu ghê Khổ uẩn (15) Kinh bốn lượng (16) Kinh trọng tâm hoang vu (17) Kinh vùng đồi núi (18) kinh Mật trả (a) (19) Kinh song tầm (a) (20) tởm An trú tầm (a) (21) tởm Ví dụ mẫu cưa (a) (22) tởm Ví dụ bé rắn (a) (23) Kinh đụn mối (24) khiếp Trạm xe pháo (a) (25) Kinh bả mồi (26) khiếp Thánh mong (27) Tiểu tởm Ví dụ dấu chân voi (28) Ðại tởm Ví dụ lốt chân voi (29) Ðại ghê Ví dụ lõi cây (30) Tiểu khiếp Ví dụ lõi cây (31) tè kinh khu rừng sừng trườn (32) Ðại kinh khu rừng sừng bò (33) Ðại kinh fan chăn bò (34) tè kinh fan chăn trườn (35) Tiểu tởm Saccaka (36) Ðại gớm Saccaka (a) (37) Tiểu ghê Ðoạn tận ái (38) Ðại tởm Ðoạn tận ái (39) Ðại ghê Xóm con ngữa (40) Tiểu ghê Xóm ngựa (41) ghê Saleyyaka (a) (42) kinh Veranjaka (43) Ðại kinh Phương quảng (44) Tiểu gớm Phương quảng (a) (45) Tiểu tởm Pháp hành (a) (46) Ðại ghê Pháp hành (47) Kinh tư sát (48) tởm Kosampiya (49) kinh Phạm thiên ước thỉnh (50) ghê Hàng ma

Tập II (Kinh số 51-100)

(51) khiếp Kandaraka (52) Kinh chén bát thành (53) khiếp Hữu học (54) khiếp Potaliya (55) gớm Jivaka (56) khiếp Ưu-ba-ly (57) khiếp Hạnh bé chó (a) (58) khiếp Vương tử Vô-úy (a) (59) Kinh nhiều cảm lâu (60) ghê Không gì gửi hướng (61) kinh Giáo giới La-hầu-la ngơi nghỉ Am-bà-la (a) (62) Ðại kinh Giáo giới La-hầu-la (63) Tiểu khiếp Malunkyaputta (a) (64) Ðại khiếp Malunkyaputta (65) kinh Bhaddali (66) kinh Ví dụ bé chim cáy (67) tởm Catuma (68) ghê Nalakapana (69) tởm Gulissani (70) khiếp Kitagiri (71) tởm Vacchagotta về tam minh (72) kinh Vacchagotta về lửa (a) (73) Ðại ghê Vacchagotta (74) gớm Trường Trảo (75) khiếp Magandiya (a) (76) kinh Sandaka (77) Ðại khiếp Sakuludayi (78) khiếp Samanamandika (79) Tiểu gớm Sakuludayi (80) gớm Vekhanassa (81) khiếp Ghatikara (82) kinh Ratthapala (a) (83) tởm Makhadeva (84) khiếp Madhura (85) kinh Vương tử Bồ-đề (86) ghê Angulimala (87) kinh Ái sanh (a) (88) tởm Bahitika (89) tởm Pháp chỉnh tề (90) tởm Kannakatthala (91) kinh Brahmayu (92) kinh Sela (93) tởm Assalayana (94) gớm Ghotamukha (95) tởm Canki (96) ghê Esukari (97) ghê Dhananjani (98) khiếp Vasettha (99) khiếp Subha (100) gớm Sangarava

Tập III (Kinh số 101-152)

(101) tởm Devadaha (102) ghê Năm và cha (103) kinh Nghĩ như vậy nào? (104) khiếp Làng Sama (105) gớm Thiện tinh (a) (106) khiếp Bất động tác dụng (107) kinh Ganaka Moggalana (a) (108) ghê Gopaka Moggalana (a) (109) Ðại gớm Mãn nguyệt (110) Tiểu tởm Mãn nguyệt (111) khiếp Bất đoạn (112) khiếp Sáu thanh tịnh (113) khiếp Chân nhân (114) Kinh đề nghị hành trì, không nên hành trì (115) ghê Ða giới (116) tởm Thôn tiên (117) Ðại kinh tứ mươi (a) (118) tởm Nhập tức Xuất tức niệm (a) (119) tởm Thân hành niệm (a) (120) kinh Hành sanh (121) kinh Tiểu không (a) (122) khiếp Ðại không (123) ghê Hy hữu vị tằng hữu pháp (124) khiếp Bạc-câu-la (125) tởm Ðiều ngự địa (a) (126) khiếp Phù-di (a) (a) Việt-Anh (127) kinh A-na-luật (128) tởm Tùy phiền óc (129) ghê Hiền ngu (130) tởm Thiên sứ (131) Kinh tốt nhất dạ hiền đưa (a) (132) gớm A-nan nhất dạ hiền mang (133) ghê Ðại Ca-chiên-diên độc nhất dạ hiền đưa (134) tởm Lomasakangiya nhất dạ hiền giả (135) Tiểu gớm Nghiệp rõ ràng (a) (136) Ðại gớm Nghiệp rành mạch (a) (137) Kinh tách biệt sáu xứ (138) gớm Tổng thuyết và biệt thuyết (139) kinh Vô tránh rành mạch (140) gớm Giới sáng tỏ (a) (141) Kinh rõ ràng về sự thật (142) Kinh phân biệt cúng dường (143) kinh Giáo giới cung cấp Cô Ðộc (144) gớm Giáo giới Channa (145) kinh Giáo giới Phú-lâu-na (146) tởm Giáo giới Nandaka (147) Tiểu kinh giáo giới La-hầu-la (148) tởm Sáu sáu (a) (149) Ðại ghê Sáu xứ (a) (150) ghê Nói đến dân chúng Nagaravinda (151) kinh Khất thực thanh tịnh (152) gớm Căn tu tập (a)
* Bình Anson hiệu đính, dựa theo bạn dạng Anh ngữ "The Middle Length Discourses of the Buddha", Tỳ kheo Nanamoli với Tỳ kheo Bodhi dịch, 1995. * thực tâm cám ơn anh HDC cùng nhóm Phật tử VH đã tất cả thiện trọng điểm gửi tặng bản đánh thiết bị vi tính (10-1999). * thật tâm cám ơn anh Trương Đình Hiếu và anh Nguyễn Đức Quý đã giúp dò rà toàn bộ phiên bản vi tính.

(*) Trích giảng Trung cỗ Kinh: những bài trích giới thiệu và trích giảng kinh.