Kiểm tra tiếng anh lớp 4

-
Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - liên kết tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Top 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm 2021 - 2022 học tập kì 1, học kì 2 tất cả đáp án

Bộ đề tổng hợp vị trí cao nhất 100 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 năm học tập 2021 - 2022 học tập kì 1 & Học kì 2 chọn lọc, gồm đáp án, cực ngay cạnh đề xác định gồm các đề thi thân kì, đề thi học kì giúp đỡ bạn đạt điểm cao trong những bài thi môn giờ Anh 4.

Bạn đang xem: Kiểm tra tiếng anh lớp 4

Tải xuống

(mới) Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 năm 2021 (60 đề)


Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề thi chất lượng Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ khác loại

1. A. Sunday B. Birthday C. Saturday D. Wednesday

2. A. School B. Go C. Come D. Have

3. A. December B. October C. Nước australia D. March

4. A. Cook B. Skip C. Skate D. Can

Exercise 2: Chọn lời giải đúng

1. My father often …………..to work at 7:30.

A. Go B. Gos C. Goes D. Going

2. We usually ………….. English on Monday.

A. Have B. Has C. To have D. Haves

3. He can …………. The piano very well.

A. Play B. Playing C. Khổng lồ play D. Plays

4. Lili & Alan …………. Homework at 7 o’clock.

A. Vị B. Dos C. Does D. To do

5. Her friends like ………….. After school.

A. Going B. Having C. Skating D. Getting

6. nam giới …………….TV at 3p.m every day.

A. Watch B. Watchs C. Watches D. Watching

Exercise 3: sắp xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. very/ can/ brother/ high/ My/ jump.

___________________________________________________________.

2. What/ he/ have/ today/ does/ subject?

___________________________________________________________?

3. Math/ When/ have/ we/ do?

___________________________________________________________?

4. from/ I/ Monday/ go to/ to/ Friday/ school/ primary.

___________________________________________________________.

Exercise 4: gạch ốp chân cùng sửa lỗi sai trong những câu sau

1. He can plays the piano. ______________________
2. Where do you from? ______________________
3. It are on the fifth of April. ______________________
4. Vày you have History in Thursday? ______________________

Exercise 5: Dịch những câu sau sang trọng tiếng Anh

1. Cô ấy là 1 học sinh.

___________________________________________________

2. Anh ấy tới từ nước Mỹ.

___________________________________________________

3. Cảm ơn các bạn rất nhiều.

___________________________________________________

4. bây giờ là đồ vật mấy?

___________________________________________________

 

Đáp án và Thang điểm

Exercise 1:

1. B2. A3. C4. D

Exercise 2:

1. C2. A3. D4. A5. C6. C

Exercise 3:

1. My brother can jump very high.

2. What subject does he have today?

3. When bởi we have Math?

4. I go to lớn primary school from Monday to lớn Friday.

Exercise 4:

1. plays ⇒ play

2. bởi vì ⇒ are

3. are ⇒ is

4. in ⇒ on

Exercise 5:

1. She is a pupil.

2. He comes from America.

3. Thank you very much.

4. What day is it today?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề thi unique Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: giờ đồng hồ Anh lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Question 1: lựa chọn từ khác loại

1. A. About B. Where C. How D. Who

2. A. Collect B. Read C. Bởi D. Like

3.

Xem thêm: Ý Nghĩa Hoa Sứ Trắng - Sức Sống Mãnh Liệt Nơi Khô Cằn Của

A. Art B. Music C. Subject D. History

4. A. Xanh B. Puppet C. Purple D. Red

Question 2: nhờ vào tranh để ngừng các câu sau

*

1. She is ______________ a dictation.

*

2. Women’s Day is in _________________.

*

3. I have __________________ today.

*

4. They _____________ for a walk yesterday.

Question 3: lựa chọn từ tương thích trong vỏ hộp thoại nhằm điền vào nơi trống

happy England friend dance club

This is my new (1) ______________. Her name is Linda. She is from (2) ______________. She can sing many Vietnamese songs. In her miễn phí time, she goes khổng lồ music (3) ______________. She is (4) ______________ there.

Question 4: search lỗi sai trong các câu sau cùng sửa lại đến đúng

1. She don’t lượt thích playing badminton. _____________________
2. Sandy is an pupil at Hong Bang primary school. _____________________
3. We have English in Friday.  _____________________
4. My birthday is on the twenty of December.  _____________________

Question 5: chuẩn bị xếp các từ sau thành câu trả chỉnh

1. a/ fly/ want/ I/ to/ kite/.

____________________________________________________

2. They/ school/ yesterday/ went/ to.

____________________________________________________

3. When/ birthday/ your/ is/?

____________________________________________________

4. can/ cannot/ jump high/ Tom/ but/ run fast/.

____________________________________________________

5. Monday/ has/ on/ Tom/ PE/.

____________________________________________________

6. doing/ What/ they/ are/?

____________________________________________________

Đáp án và Thang điểm

Question 1:

1. A2. D3. C4. B

Question 2:

1. She is writing a dictation.

2. Women’s day is in March.

3. I have English today.

4. They went for a walk yesterday.

Question 3:

1. FRIEND2. ENGLAND
3. CLUB4. HAPPY

Question 4:

1. don’t ⇒ doesn’t

2. an ⇒ a

3. in ⇒ on

4. twenty ⇒ twentieth

Question 5:

1. I want khổng lồ fly a kite.

2. They went khổng lồ school yesterday.

3. When is your birthday?

4. He can jump high but cannot run fast.

5. Tom has PE on Monday.

6. What are they doing?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi quality Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: tiếng Anh lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Exercise 1: chọn từ không giống loại

1. A. WriterB. MusicianC. FactoryD. Singer

2. A. RiceB. TimeC. VegetableD. Milk

3. A. MarketB. WishC. HaveD. Play

4. A. Fat B. Worker C. Tall D. Slim

Exercise 2: Nối cột A cùng với cột B

AB

1. It’s ten o’clock.

2. It’s half past seven.

3. It’s a quarter to lớn six.

4. It’s one a.m.

5. It’s a quarter past twelve.

6. It’s three o’clock.

7. It’s half past eight.

8. It’s nine o’clock.a. 1 a.m.

b. 10:00

c. 8:30

d. 5:45

e. 9:00

f. 12:15

g. 3:00

h. 7:50

Write your answer here:

1. ___________2. ___________3. ___________4. ___________5. ___________6. ___________7. ___________8. ___________

Exercise 3: Điền giới tự (in, on, at) tương thích vào khu vực trống