Điều lệ trường tiểu học năm 2010

-
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 41/2010/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14tháng 6 năm 2005; hình thức sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Luật giáo dục đào tạo ngày 25tháng 11 năm 2009;Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức tổ chức của bộ, cơ sở ngang bộ;Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8 năm 2006 của chính phủ nước nhà quy địnhchi ngày tiết và lí giải thi hành một số trong những điều của biện pháp Giáo dục; địa thế căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 mon 12 năm 2010 của chính phủ quyđịnh trách nhiệm cai quản nhà nước về giáo dục; Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ giáo dục đào tạo Tiểu học,Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo quyết định:

Điều 1.

Bạn đang xem: Điều lệ trường tiểu học năm 2010

ban hành kèm theoThông bốn này Điều lệ Trường tè học.

Điều 2. Thông tư này có hiệulực thi hành từ ngày 15 mon 02 năm 2011. Thông bốn này sửa chữa thay thế Quyết định số51/2007/QĐ-BGDĐT ngày 31 mon 8 trong năm 2007 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạoban hành Điều lệ Trường tè học. Những quy định trước đó trái với hiện tượng tạiThông tứ này số đông bị bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụtrưởng Vụ giáo dục Tiểu học, thủ trưởng các đơn vị có tương quan thuộc cỗ Giáo dụcvà Đào tạo, quản trị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương,Giám đốc sở giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy chịu trách nhiệm thi hành Thông bốn này.

Nơi nhận: - Ban Tuyên giáo Trung ương; - văn phòng công sở Quốc hội; - Văn phòng chính phủ; - UBVHGDTNTN&NĐ của Quốc hội; - Hội đồng nước nhà giáo dục; - những bộ, cơ sở ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ; - UBND những tỉnh, tp trực thuộc TƯ; - Như Điều 3 (để thực hiện); - Cục chất vấn văn bản QPPL (Bộ bốn pháp); - Công báo; - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Website bao gồm phủ; - Website bộ GD&ĐT; - lưu VT, Vụ PC, Vụ GDTH.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Vinh Hiển

ĐIỀU LỆ

TRƯỜNG TIỂU HỌC (Ban hành cố nhiên Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 mon 12 năm 2010 củaBộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng người dùng áp dụng

1. Điều lệnày quy định tổ chức và hoạt động vui chơi của trường tiểu học bao gồm: tổ chức triển khai và quảnlí bên trường; chương trình giáo dục và vận động giáo dục; giáo viên; họcsinh; tài sản ở trong phòng trường; công ty trường, mái ấm gia đình và buôn bản hội.

2. Điều lệnày áp dụng cho trường đái học; lớp tiểu học tập trong ngôi trường phổ thông có không ít cấphọc với trường chăm biệt; cơ sở giáo dục và đào tạo khác thực hiện chương trình giáo dụctiểu học; tổ chức, cá nhân tham gia chuyển động giáo dục cấp tiểu học.

Điều 2. địa điểm trường tiểu học trong khối hệ thống giáo dục quốcdân

Trường đái họclà cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông của hệ thống giáo dục quốc dân, tất cả tư biện pháp phápnhân, tài năng khoản và con dấu riêng.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền lợi và nghĩa vụ của trường đái học

1. Tổ chức giảngdạy, học hành và chuyển động giáo dục đạt unique theo mục tiêu, chương trìnhgiáo dục phổ biến cấp Tiểu học do cỗ trư­ởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ban hành.

2. Huy độngtrẻ em đi học đúng độ tuổi, vận động trẻ nhỏ khuyết tật, trẻ nhỏ đã vứt học đến trường,thực hiện thông dụng giáo dục và chống mù chữ trong cùng đồng. Thừa nhận bảo trợ vàgiúp những cơ quan bao gồm thẩm quyền quản lí lí các hoạt động giáo dục của các cơ sởgiáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục đào tạo tiểu học tập theo sự phân công của cấpcó thẩm quyền. Tổ chức kiểm tra và công nhận xong xuôi chương trình tiểu họccho học sinh trong công ty trường và trẻ nhỏ trong địa phận trường được cắt cử phụtrách.

3. Xây dựng,phát triển đơn vị trường theo những quy định của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra và nhiệm vụphát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.

4. Thực hiệnkiểm định quality giáo dục.

5. Quản lícán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

6. Quản lí, sửdụng khu đất đai, các đại lý vật chất, trang thiết bị và tài chính theo hình thức củapháp luật.

7. Phối hợp vớigia đình, những tổ chức và cá nhân trong xã hội thực hiện hoạt động giáo dục.

8. Tổ chứccho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học sinh tham gia các chuyển động xãhội trong cùng đồng.

9. Thực hiệncác trọng trách và nghĩa vụ và quyền lợi khác theo pháp luật của pháp luật.

Điều 4. Trường tè học, lớp tiểu học trong trường phổ thôngcó các cấp học và trường chuyên biệt, cơ sở giáo dục và đào tạo khác thực hiện chươngtrình giáo dục và đào tạo tiểu học

1. Ngôi trường tiểuhọc đư­ợc tổ chức triển khai theo hai loại hình: công lập và tứ thục.

a) ngôi trường tiểuhọc công lập vì chưng Nhà nước thành lập, đầu tư xây dựng các đại lý vật chất, đảm bảokinh phí cho những nhiệm vụ chi thường xuyên;

b) trường tiểuhọc tư thục do những tổ chức làng mạc hội, tổ chức triển khai xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tếhoặc cá thể thành lập, đầu tư chi tiêu xây dựng các đại lý vật chất và bảo vệ kinh phí tổn hoạtđộng bằng vốn ngoài giá cả Nhà nước.

2. Lớp tè họctrong trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt, gồm:

a) Lớp đái họctrong ngôi trường phổ thông có rất nhiều cấp học;

b) Lớp tiểu họctrong trường phổ thông dân tộc bán trú;

c) Lớp tiểu họctrong trư­ờng giành riêng cho trẻ em khuyết tật;

d) Lớp đái họctrong trư­ờng giáo dưỡng, trung trọng tâm học tập cộng đồng và lớp tiểu học trong trườngthực hành sư phạm.

3. Cửa hàng giáodục khác tiến hành chương trình giáo dục và đào tạo tiểu học, tất cả : lớp giành riêng cho trẻ em vìhoàn cảnh cực nhọc khăn, lớp giành cho trẻ khuyết tật không được đi học ở nhà trường.

Điều 5. Thương hiệu trường, hải dương tên trường

1. Thương hiệu trư­ờngđược biện pháp như­ sau: tr­ường tiểu học và tên riêng biệt của trường. Tên trư­ờng đ­ượcghi trên quyết định thành lập trường, bé dấu, hải dương trường với các sách vở và giấy tờ giaodịch.

2. Biển lớn têntrường:

a) Góc trênbên trái:

- loại thứ nhất:Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, tp thuộc tỉnh) cùng tên huyện (quận,thị xã, tp thuộc tỉnh);

- loại thứhai: Phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo.

b) Ở giữa:ghi tên tr­ường theo lý lẽ tại khoản 1 của Điều này;

c) Cuối cùng:ghi địa chỉ, số smartphone của tr­ường.

3. Thương hiệu trườngvà đại dương tên trường của trường chăm biệt có quy chế về tổ chức và hoạt độngriêng thì thực hiện theo quy chế về tổ chức triển khai và hoạt động của loại ngôi trường chuyênbiệt đó.

Điều 6. Phân cấp quản lí

1. Trư­ờng tiểuhọc vày Uỷ ban dân chúng quận, huyện, thị xã, tp thuộc tỉnh giấc (sau đây gọichung là cấp cho huyện) quản lí.

2. Những lớp tiểuhọc, cơ sở giáo dục và đào tạo khác tiến hành chương trình giáo dục tiểu học phương tiện tạikhoản 2 và khoản 3 Điều 4 của Điều lệ này vì chưng cấp tất cả thẩm quyền thành lập và hoạt động quảnlí.

3. Chống giáodục và huấn luyện và giảng dạy thực hiện tính năng quản lí bên nước đối với mọi loại hình trường,lớp tiểu học và các cơ sở giáo dục và đào tạo khác triển khai chương trình giáo dục đào tạo tiểu họctrên địa bàn.

Điều 7. Tổ chức triển khai và vận động giáo dục hoà nhập mang lại học sinhkhuyết tật vào trường tè học

Tổ chức và hoạtđộng giáo dục và đào tạo hoà nhập cho học sinh khuyết tật vào trường tiểu học theo quy địnhcủa Luật bạn khuyết tật, những văn bản hướng dẫn thực hành Luật bạn khuyết tật,các mức sử dụng của Điều lệ này và qui định về giáo dục và đào tạo hoà nhập giành cho ngườikhuyết tật do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào chế tạo ra ban hành.

Điều 8. Tổ chức và hoạt động trường phổ thông dân tộc bản địa bán trútiểu học, những lớp tiểu học trong trường phổ thông có tương đối nhiều cấp học, trườngchuyên biệt

1. Tổ chức vàhoạt động của ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú tiểu học triển khai các quy địnhcủa Điều lệ này với Quy chế tổ chức và hoạt đông của trường nhiều dân tộcbán trú.

2. Tổ chức vàhoạt động của các lớp tiểu học tập trong trường phổ thông có rất nhiều cấp học thực hiệncác vẻ ngoài của Điều lệ này cùng Điều lệ ngôi trường trung học cơ sở, ngôi trường trung họcphổ thông và trường phổ thông có khá nhiều cấp học.

3. Tổ chức triển khai vàhoạt động của những lớp tiểu học trong trường chuyên biệt triển khai các quy địnhcủa Điều lệ này và Quy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của trường siêng biệt.

Chương II

TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÍ NHÀ TRƯỜNG

Điều 9. Điều kiện thành lập trường tiểu học và đk để đượccho phép chuyển động giáo dục

1. Ngôi trường tiểuhọc được thành lập khi có đủ những điều khiếu nại sau:

a) có đề ánthành lập trường cân xứng với quy hướng mạng lưới các đại lý giáo dục, đáp ứng yêu cầuphát triển kinh tế tài chính - xóm hội của địa phư­ơng, tạo dễ ợt cho trẻ nhỏ đến trườngnhằm bảo vệ thực hiện thịnh hành giáo dục đái học;

b) Đề ánthành lập trường xác minh rõ mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng chiến lược xây dựngvà cải cách và phát triển nhà trường; lịch trình và nội dung giáo dục; khu đất đai, các đại lý vậtchất, thiết bị, vị trí dự kiến tạo ra trường; tổ chức triển khai bộ máy, nguồn lực vàtài chính.

2. Bên trườngđược phép vận động giáo dục khi bao gồm đủ các điều kiện sau:

a) gồm quyết địnhthành lập hoặc quyết định chất nhận được thành lập trường;

b) Địa điểmxây dựng trường bảo đảm môi trường giáo dục, bình yên cho bạn học, người dạyvà bạn lao động;

c) gồm đấtđai, trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị thỏa mãn nhu cầu yêu cầu vận động giáo dục;

d) có tài liệugiảng dạy, học hành theo quy định cân xứng với cung cấp học;

e) bao gồm đội ngũnhà giáo và cán bộ quản lí đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, đồng điệu về tổ chức cơ cấu đảmbảo thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo và tổ chức các chuyển động giáo dục;

g) gồm đủ nguồnlực tài thiết yếu theo hình thức để đảm bảo an toàn duy trì và phát triển chuyển động giáo dục;

h) có quy chếtổ chức và hoạt động vui chơi của nhà trường.

3. Vào thờihạn qui định cho phép, nếu nhà trường có đủ những điều kiện theo hình thức tại khoản2 của Điều này thì được cơ quan gồm thẩm quyền có thể chấp nhận được hoạt rượu cồn giáo dục; hếtthời hạn biện pháp cho phép, nếu như không đủ điều kiện thì quyết định thành lập hoặcquyết định cho phép thành lập bị thu hồi.

Điều 10. Thẩm quyền ra đời hoặc có thể chấp nhận được thành lập; chophép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục; sáp nhập, chia tách, giảithể trường tiểu học

1. Chủ tịch Uỷban nhân dân cung cấp huyện ra quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đốivới ngôi trường tiểu học tập công lập và được cho phép thành lập, sáp nhập, phân chia tách, giảithể so với trường tè học tứ thục.

2. Trưởng phònggiáo dục và đào tạo và huấn luyện quyết định được cho phép hoạt đụng giáo dục, đình chỉ hoạt độnggiáo dục đối với trường tiểu học.

Điều 11. Hồ nước sơ cùng trình tự, thủ tục thành lập và hoạt động hoặc đến phépthành lập; có thể chấp nhận được hoạt hễ giáo dục so với trường tiểu học

1. Hồ sơ đềnghị thành lập và hoạt động hoặc có thể chấp nhận được thành lập ngôi trường gồm:

a) Đề ánthành lập trường;

b) Tờ trình vềĐề án ra đời trường, dự thảo Điều lệ hoặc Quy chế buổi giao lưu của trường;

c) Sơ yếu ớt lílịch kèm theo phiên bản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ng­ười dự kiến có tác dụng Hiệu trưởng;

d) Ý loài kiến bằngvăn bạn dạng của các cơ quan lại có liên quan về việc thành lập và hoạt động trường;

e) report giảitrình vấn đề tiếp thu ý kiến của các cơ quan lại có tương quan và báo cáo bổ sung theoý kiến chỉ huy của Uỷ ban nhân dân cấp cho huyện (nếu có).

2. Trình tự,thủ tục thành lập và hoạt động trường:

a) Uỷ bannhân dân xã, phường, thị trấn (sau phía trên gọi tầm thường là cấp xã) đối với trường tiểuhọc công lập, tổ chức triển khai hoặc cá thể đối với trường tè học tư thục có trách nhiệmlập hồ sơ theo qui định tại khoản 1 của Điều này;

b) chống giáodục và huấn luyện nhận hồ sơ, chú ý điều kiện thành lập và hoạt động trường theo công cụ tạikhoản 1 Điều 9 của Điều lệ này. Trong thời hạn 20 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày nhậnđủ hồ sơ hòa hợp lệ, giả dụ thấy đầy đủ điều kiện, phòng giáo dục và đào tạo và huấn luyện có chủ kiến bằngvăn bản và nhờ cất hộ hồ sơ đề nghị thành lập và hoạt động trường cho Uỷ ban nhân dân cung cấp huyện;

c) Uỷ bannhân dân cung cấp huyện nhấn hồ sơ, chăm chú điều kiện ra đời trường theo quy địnhtại khoản 1 Điều 9 của Điều lệ này. Vào thời hạn 20 ngày làm cho việc tính từ lúc ngàynhận đủ hồ sơ thích hợp lệ, Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định ra đời trường đốivới trường công lập hoặc được cho phép thành lập trường đối với trường bốn thục; trườnghợp không quyết định ra đời trường hoặc chưa có thể chấp nhận được thành lập trường, Uỷban nhân dân cấp huyện tất cả văn bạn dạng thông báo đến phòng giáo dục đào tạo và giảng dạy biếtrõ lí vị và phía giải quyết.

3. Hồ sơ đềnghị chất nhận được nhà trường chuyển động giáo dục:

a) Tờ trìnhcho phép hoạt động giáo dục;

b) Quyết địnhthành lập hoặc cho phép thành lập trường;

c) Văn bạn dạng thẩmđịnh của những cơ quan có tương quan về những điều kiện phương pháp tại khoản 2 Điều 9của Điều lệ này.

4. Trình tự,thủ tục chất nhận được nhà trường vận động giáo dục:

a) ngôi trường tiểuhọc công lập, tổ chức hoặc cá thể đối với trường tè học tư thục tất cả trách nhiệmlập hồ sơ đề nghị có thể chấp nhận được hoạt động giáo dục đào tạo theo chính sách tại khoản 3 của Điềunày;

b) phòng giáodục và huấn luyện và giảng dạy nhận hồ nước sơ, lưu ý điều kiện được cho phép hoạt động giáo dục quy địnhtại Điều 9 của Điều lệ này. Trong thời hạn trăng tròn ngày làm cho việc tính từ lúc ngày dấn đủhồ sơ hợp lệ, phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy quyết định cho phép nhà ngôi trường tổ chứchoạt động giáo dục; ngôi trường hợp không quyết định được cho phép hoạt cồn giáo dục,phòng giáo dục và đào tạo và đào tạo có văn bạn dạng thông báo mang đến trường hiểu ra lí vì và hướnggiải quyết.

Điều 12. Sáp nhập, chia, tách trường đái học

1. Việc sáp nhập, chia, bóc trường tiểu học phải đảm bảo cácyêu mong sau:

a) do quyền lợihọc tập của học tập sinh;

b) cân xứng vớiquy hoạch mạng lưới cửa hàng giáo dục;

c) Đáp ứngyêu mong phát triển kinh tế - buôn bản hội;

d) Bảo đảmquyền lợi của cán cỗ quản lí, giáo viên, nhân viên;

e) Góp phầnnâng cao quality và tác dụng giáo dục tiểu học.

2. Trình tự, hồ sơ, thủ tục sáp nhập, chia, bóc trường tiểuhọc để thành lập trường tiểu học new được triển khai theo khí cụ tại Điều 11 củaĐiều lệ này.

Điều 13. Đình chỉ hoạt động giáo dục tè học

1. Trường tè học, các đại lý có chuyển động giáo dục tiểu học bịđình chỉ hoạt động giáo dục tiểu học tập khi xảy ra giữa những trường phù hợp sau:

a) bao gồm hành vigian lận để được được cho phép hoạt hễ giáo dục;

b) ko đảmbảo một trong số điều kiện giải pháp tại khoản 2 Điều 9 của Điều lệ này vàkhông đảm bảo điều khiếu nại hoạt động thông thường của giáo dục đào tạo tiểu học;

c) tín đồ chophép chuyển động giáo dục không đúng thẩm quyền;

d) không triểnkhai chuyển động giáo dục vào thời hạn quy định được cho phép kể từ ngày được phéphoạt đụng giáo dục;

e) Vi phạmquy định của điều khoản về giáo dục đào tạo bị xử phạt phạm luật hành chính ở tầm mức độ phảiđình chỉ;

g) những trườnghợp phạm luật khác theo khí cụ của pháp luật.

2. đưa ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục so với trường tiểuhọc, các đại lý có vận động giáo dục tiểu học đề nghị ghi rõ lí do, thời hạn đình chỉ;biện pháp bảo vệ quyền lợi của học sinh, cán cỗ quản lí, gia sư và nhânviên. Ra quyết định đình chỉ đề xuất được ra mắt công khai.

3. Trình tự, thủ tục đình chỉ vận động giáo dục tiểu học hoặccho phép vận động giáo dục tiểu học tập trở lại:

a) lúc trườngtiểu học, các cơ sở có vận động giáo dục đái học vi phạm luật quy định trên khoản 1của Điều này, phòng giáo dục đào tạo và đào tạo và giảng dạy tổ chức kiểm tra reviews mức độ vi phạm;

b) Trưởngphòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy căn cứ vào khoảng độ vi phạm, quyết định đình chỉ hoạt độnggiáo dục tiểu học tập và report Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

c) Sau thời hạnđình chỉ, nếu đơn vị chức năng bị đình chỉ đã khắc phục được lý do dẫn đến việcđình chỉ và bao gồm hồ sơ ý kiến đề nghị được chuyển động trở lại thì Trưởng chống giáo dụcvà huấn luyện và giảng dạy quyết định chất nhận được hoạt động giáo dục đào tạo tiểu học trở lại. Trong trườnghợp chưa cho phép hoạt động giáo dục và đào tạo trở lại, Trưởng phòng giáo dục và đào tạocó văn bản thông báo cho trường hiểu rõ lí do và hướng giải quyết;

d) hồ sơ đềnghị được chuyển động giáo dục trở lại thực hiện theo phương pháp tại khoản 3 Điều11 của Điều lệ này.

Điều 14. Giải thể trường đái học

1. Ngôi trường tiểu học tập bị giải thể khi xẩy ra một trong số trườnghợp sau:

a) Vi phạmnghiêm trọng những quy định về cai quản lí, tổ chức, hoạt động của trường tè học; ảnhhưởng rất lớn đến unique giáo dục;

b) hết thờigian đình chỉ mà không khắc phục được tại sao dẫn đến việc đình chỉ;

c) Mục tiêuvà nội dung vận động ghi trong quyết định thành lập và hoạt động hoặc cho phép thành lậptrường tiểu học không còn tương xứng với yêu ước phát triển kinh tế tài chính - làng hội;

d) Theo đềnghị của tổ chức, cá thể thành lập trường tè học.

2. đưa ra quyết định giải thể phải ghi rõ lí bởi vì giải thể, các biệnpháp đảm bảo an toàn quyền lợi của học tập sinh, cán cỗ quản lí, gia sư và nhân viên.Quyết định giải thể trường đái học phải được công bố công khai.

3. Trình tự, giấy tờ thủ tục giải thể trường tiểu học, cơ sở giáo dụckhác:

a) phòng giáodục và huấn luyện kiểm tra review mức độ phạm luật theo điều khoản tại điểm a, điểmb, điểm c khoản 1 của Điều này hoặc coi xét đề nghị giải thể của tổ chức, cánhân ra đời trường tiểu học; report bằng văn phiên bản đề nghị Uỷ ban nhân cấp cho huyệnra quyết định giải thể;

b) Uỷban nhân cấp huyện căn cứ ý kiến đề nghị của Trưởng phòng giáo dục và đào tạo nên quyếtđịnh giải thể trong vòng 20 ngày có tác dụng việc kể từ ngày dấn đủ hồ sơ.

Điều 15. Hồ sơ đình chỉ chuyển động giáo dục; sáp nhập, chia,tách, giải thể trường tè học

1. Hồ sơ đìnhchỉ chuyển động giáo dục:

a) Quyết địnhthành lập đoàn kiểm tra;

b) Biên bảnkiểm tra;

2. Hồ sơ sápnhập, chia, tách:

a) Đề án vềsáp nhập, chia, tách;

b) Tờ trình vềđề án sáp nhập, chia, tách;

c) các văn bảnxác dấn về tài chính, tài sản, đất đai, những khoản vay, nợ cần trả và các vấnđề khác bao gồm liên quan;

d) Ý kiến bằngvăn bản của những cơ quan bao gồm liên quan.

3. Làm hồ sơ giảithể:

a) ngôi trường tiểuhọc giải thể theo điểm a, điểm d khoản 1 Điều 14 của Điều lệ này, làm hồ sơ gồm:

- Tờ trìnhxin giải thể của tổ chức, cá nhân hoặc triệu chứng cứ vi phạm luật điểm a khoản 1 Điều 14của Điều lệ này;

- Quyết địnhthành lập đoàn kiểm tra;

- Biên phiên bản kiểmtra;

- Tờ trình đềnghị giải thể của phòng giáo dục với đào tạo.

b) ngôi trường tiểuhọc giải thể theo điểm b, điểm c khoản 1 Điều 14 của Điều lệ này, hồ sơ gồm:

- hồ sơ đìnhchỉ chuyển động giáo dục;

- những văn bảnvề vấn đề không khắc phục được lý do bị đình chỉ chuyển động giáo dục;

- Tờ trình đềnghị giải thể ở trong phòng giáo dục với đào tạo.

Điều 16. Điều kiện và trình tự, giấy tờ thủ tục đăng kí ra đời cơsở giáo dục khác tiến hành chương trình giáo dục và đào tạo tiểu học

1. Tổ chức, cá nhân đăng kí ra đời cơ sở giáo dục đào tạo khác thựchiện chương trình giáo dục tiểu học đ­ược cấp tất cả thẩm quyền được cho phép thành lậpkhi đảm bảo an toàn các đk sau:

a) cung ứng yêucầu thông dụng giáo dục tiểu học của địa phư­ơng;

b) Được mộttrường tè học dấn bảo trợ và giúp cơ quan gồm thẩm quyền cai quản lí về những hoạtđộng giáo dục và đào tạo theo luật tại Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31 củaĐiều lệ này;

c) gồm giáoviên theo tiêu chuẩn chỉnh quy định trên Điều 36 của Điều lệ này;

d) gồm phòng họctheo dụng cụ tại Điều 46 của Điều lệ này.

2. Trình tự, thủ tục đăng kí thành lập cơ sở giáo dục và đào tạo khác thựchiện chương trình giáo dục và đào tạo tiểu học:

a) Tổ chức,cá nhân tất cả hồ sơ đăng kí cùng với Ủy ban nhân dân cấp xã, có : tờ trình đề nghịthành lập cơ sở giáo dục khác tiến hành chương trình giáo dục đào tạo tiểu học kèm theobản sao văn bằng, chứng chỉ hợp lệ của ngư­ời dự loài kiến phụ trách cửa hàng giáo dụcđó, văn phiên bản nhận bảo trợ của một trường tiểu học cùng địa bàn trong huyện;

b) quản trị Ủyban nhân dân cấp cho xã đón nhận hồ sơ, coi xét, có văn bản cho phép ra đời cơsở giáo dục và đào tạo khác tiến hành chương trình giáo dục và đào tạo tiểu học. Việc chất nhận được thànhlập hoặc không chất nhận được thành lập nên được vấn đáp bằng văn bản, vào thời hạnkhông quá đôi mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ nước sơ đúng theo lệ.

Điều 17. Lớp học, tổ học tập sinh, khối lớp học, điểm trường

1. Học sinh đ­ượctổ chức theo lớp học. Lớp học có lớp trưởng, một hoặc nhì lớp phó bởi tập thể họcsinh bầu hoặc bởi vì giáo viên công ty nhiệm lớp hướng đẫn luân phiên trong thời gian học. Mỗilớp học tập có không quá 35 học tập sinh.

Mỗi lớp họccó một giáo viên công ty nhiệm phụ trách giảng dạy một hoặc các môn học. Biên chếgiáo viên một lớp theo biện pháp hiện hành ở trong phòng nước.

Ở gần như địabàn quan trọng đặc biệt khó khăn hoàn toàn có thể tổ chức lớp ghép nhằm tạo điều kiện thuận lợi chohọc sinh đi học. Số lượng học viên và số lớp chuyên môn trong một tấm ghép phù hợpnăng lực dạy dỗ học của cô giáo và đk địa phương.

2. Từng lớp họcđ­ược chia thành các tổ học tập sinh. Từng tổ có tổ trưởng, tổ phó do học sinh trongtổ thai hoặc bởi giáo viên công ty nhiệm lớp hướng dẫn và chỉ định luân phiên trong thời gian học.

3. Đối cùng với nhữnglớp cùng trình độ được lập thành khối lớp để phối hợp các hoạt động chung.

4. Tuỳ theođiều khiếu nại ở địa phương, trư­ờng tè học có thể có thêm điểm ngôi trường ở số đông địabàn khác biệt để tiện lợi cho trẻ mang lại trường. Hiệu trưởng phân công một Phó Hiệutrưởng hoặc một giáo viên nhà nhiệm lớp phụ trách điểm trường.

Điều 18. Tổ chăm môn

1. Tổ chuyênmôn bao hàm giáo viên, viên chức làm công tác làm việc thư viện, máy giáo dục. Mỗitổ có ít nhất 3 thành viên. Tổ trình độ có tổ trưởng, nếu bao gồm từ 7 thành viêntrở lên thì có một đội phó.

2. Trách nhiệm củatổ siêng môn:

a) tạo ra kếhoạch chuyển động chung của tổ theo tuần, tháng, năm học nhằm mục đích thực hiện tại chư­ơngtrình, planer dạy học tập và vận động giáo dục;

b) Thực hiệnbồi d­ưỡng chăm môn, nghiệp vụ, kiểm tra, nhận xét chất lượng, hiệu quả giảngdạy, giáo dục và đào tạo và quản ngại lí áp dụng sách, thiết bị của những thành viên trong tổtheo kế hoạch trong phòng trường;

c) Tham giađánh giá, xếp loại giáo viên theo quy định chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư tiểu họcvà giới thiệu tổ trưởng, tổ phó.

3. Tổ chuyênmôn ngơi nghỉ định kì nhị tuần một đợt và những sinh hoạt khác khi có nhu cầucông việc.

Điều 19. Tổ văn phòng

1. Mỗi trườngtiểu học tập có một đội nhóm văn chống gồm các viên chức làm công tác làm việc y tế ngôi trường học,văn thư, kế toán, thủ quỹ và nhân viên cấp dưới khác. Tổ văn phòng bao gồm tổ trưởng, tổ phó.

2. Nhiệm vụ củatổ văn phòng:

a) gây ra kếhoạch chuyển động chung của tổ theo tuần, tháng, năm nhằm giao hàng cho việc thựchiện chư­ơng trình, planer dạy học tập và chuyển động giáo dục ở trong phòng trường;

b) giúp hiệutrưởng tiến hành nhiệm vụ quản lí lí tài chính, gia tài trong nhà trường và hạchtoán kế toán, thống kê lại theo cơ chế quy định;

c) Bồi d­ưỡngchuyên môn, nghiệp vụ, kiểm tra, review chất lượng, hiệu quả quá trình củacác member trong tổ theo kế hoạch ở trong phòng trường;

d) Tham giađánh giá, xếp nhiều loại viên chức; ra mắt tổ trưởng, tổ phó;

e) tàng trữ hồsơ của trường.

3. Tổ vănphòng ở định kì hai tuần một đợt và các sinh hoạt không giống khi bao gồm nhu cầucông việc.

Điều 20. Hiệu trưởng

1. Hiệu trưởngtrư­ờng tiểu học là người phụ trách tổ chức, quản lí các vận động và chấtlượng giáo dục ở trong phòng tr­ường. Hiệu trưởng vày Trưởng phòng giáo dục và đào tạobổ nhiệm đối với trường tiểu học tập công lập, công nhận đối với trư­ờng tiểu họctư­ thục theo quy trình bổ nhiệm hoặc thừa nhận Hiệu trưởng của cấp gồm thẩm quyền.

2. Tín đồ đượcbổ nhiệm hoặc công nhận có tác dụng Hiệu trưởng trư­ờng tè học buộc phải đạt chuẩn chỉnh hiệutrưởng trường đái học.

3. Nhiệm kì củaHiệu trưởng trường tiểu học tập là 5 năm. Sau 5 năm, Hiệu trưởng được review vàcó thể được chỉ định lại hoặc công nhận lại. Đối với trường tiểu học tập công lập,Hiệu trưởng được quản lí một trường tè học không thực sự hai nhiệm kì. Từng Hiệutrưởng chỉ được giao quản ngại lí một trường tiểu học.

4. Sau mỗinăm học, từng nhiệm kì công tác, Hiệu trưởng trường đái học được cán bộ, giáoviên vào trường cùng cấp gồm thẩm quyền review về công tác làm việc quản lí các hoạt độngvà unique giáo dục ở trong nhà trường theo quy định.

5. Nhiệm vụvà nghĩa vụ và quyền lợi của Hiệu trưởng:

a) Xây dựngquy hoạch cách tân và phát triển nhà trường; lập kế hoạch và tổ chức triển khai kế hoạch dạyhọc, giáo dục; báo cáo, tiến công giá tác dụng thực hiện tại trước Hội đồng trường cùng cáccấp bao gồm thẩm quyền;

b) Thành lậpcác tổ siêng môn, tổ văn phòng và những hội đồng hỗ trợ tư vấn trong bên trường; ngã nhiệmtổ trưởng, tổ phó;

c) Phân công,quản lí, tiến công giá, xếp loại; tham gia quá trình tuyển dụng, thuyên chuyển; khenth­ưởng, thực hiện kỉ luật so với giáo viên, nhân viên theo quy định;

d) quản lí líhành chính; cai quản lí và thực hiện có hiệu quả các nguồn tài chính, gia tài của nhàtrư­ờng;

e) quản ngại lí họcsinh và tổ chức các vận động giáo dục của phòng tr­ường; tiếp nhận, trình làng họcsinh đưa trường; đưa ra quyết định khen thưởng, kỉ luật, phê duyệt tác dụng đánhgiá, xếp loại, danh sách học sinh lên lớp, sinh hoạt lại lớp; tổ chức triển khai kiểm tra, xác nhậnviệc xong xuôi chương trình tiểu học tập cho học viên trong nhà trường và các đốitượng khác trên địa bàn trường phụ trách;

g) Dự các lớpbồi d­ưỡng về bao gồm trị, chăm môn, nghiệp vụ quản lí; tham gia giảng dạy bìnhquân 2 máu trong một tuần; được hư­ởng chế độ phụ cấp và các chính sách ưu đãitheo quy định;

h) Thực hiệnquy chế dân chủ các đại lý và chế tạo điều kiện cho các tổ chức chủ yếu trị - xã hội trongnhà trường vận động nhằm cải thiện chất lượng giáo dục;

i) Thực hiệnxã hội hoá giáo dục, phối kết hợp tổ chức, huy động những lực lượng thôn hội cùng thamgia vận động giáo dục, đẩy mạnh vai trò ở trong phòng trường so với cộng đồng.

Điều 21. Phó Hiệu trưởng

1. Phó Hiệutrưởng là ngư­ời giúp vấn đề cho Hiệu trưởng và phụ trách trước Hiệu trưởng,do Trưởng phòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy bổ nhiệm đối với trường công lập, công nhậnđối cùng với trường tư thục theo các bước bổ nhiệm hoặc công nhận Phó Hiệu trưởng củacấp bao gồm thẩm quyền. Mỗi trường tiểu học có từ là một đến 2 Phó Hiệu trưởng, ngôi trường hợpđặc biệt có thể được chỉ định hoặc thừa nhận thêm.

2. Bạn đượcbổ nhiệm hoặc công nhận có tác dụng Phó Hiệu trưởng trư­ờng tiểu học tập phải đạt tới mức cao củachuẩn nghề nghiệp và công việc giáo viên tiểu học, có năng lượng đảm nhiệm những nhiệm vụ vị Hiệutrưởng phân công.

3. Nhiệm vụvà quyền lợi và nghĩa vụ của Phó Hiệu trưởng :

a) chịu đựng tráchnhiệm điều hành các bước do Hiệu trưởng phân công;

b) Điều hànhhoạt động của phòng trư­ờng lúc đ­ược Hiệu trưởng uỷ quyền;

c) Dự các lớpbồi d­ưỡng về thiết yếu trị, chăm môn, nhiệm vụ quản lí; tham gia huấn luyện bìnhquân 4 máu trong một tuần; được hư­ởng cơ chế phụ cung cấp và các chế độ ưu đãitheo quy định.

Xem thêm: Tinh Dầu Tầm Xuân Trilogy - Rosehip Oil: Là Con Gái Nên Sắm 1 Lọ

Điều 22. Tổng phụ trách Đội thiếu hụt niên chi phí phong hồ nước Chí Minh

1. Tổng phụtrách Đội thiếu niên tiền phong sài gòn (sau đây điện thoại tư vấn là Tổng phụ trách Đội)là cô giáo tiểu học được tu dưỡng về công tác làm việc Đội thiếu thốn niên tiền phong HồChí Minh, Sao Nhi đồng hồ đeo tay Chí Minh.

2. Tổng phụtrách Đội có trách nhiệm tổ chức, cai quản lí các buổi giao lưu của Đội thiếu niên với SaoNhi đồng ở trong nhà trường và tổ chức, quản lí hoạt động giáo dục kế bên giờ lên lớp.

3. Mỗi trường đái học tất cả một Tổng phụ trách Đội vày Trưởngphòng giáo dục đào tạo và huấn luyện và giảng dạy bổ nhiệm theo kiến nghị của Hiệu trưởng trư¬ờng đái học.

Điều 23. Hội đồng trường

1. Hội đồngtrường đối với trường công lập, hội đồng quản lí trị so với trường tư thục (sauđây gọi thông thường là hội đồng trường) là tổ chức chịu trách nhiệm quyết định vềphương hướng hoạt động vui chơi của nhà trường, huy động và giám sát và đo lường việc sử dụng cácnguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với xã hội và buôn bản hội, đảm bảothực hiện kim chỉ nam giáo dục.

2. Cơ cấu tổ chức tổchức Hội đồng trường:

a) Đối vớitrường tiểu học tập công lập:

Hội đồng trườnggồm: thay mặt tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam, Hiệu trưởng với Phó Hiệu trưởng, đạidiện Công đoàn, đại diện thay mặt Đoàn bạn teen Cộng sản hồ nước Chí Minh, Tổng phụ trách Đội,đại diện các tổ siêng môn, đại diện tổ văn phòng.

Hội đồng trườngcó chủ tịch, thư kí và các thành viên khác. Số lượng thành viên của Hội đồngtrường tự 7 mang lại 11 người;

b) Đối vớitrường tè học tư thục:

- trường tiểuhọc bốn thục có Hội đồng quản ngại trị: Hội đồng quản lí trị là Hội đồng ngôi trường hoặc Hộiđồng quản ngại trị rất có thể đề nghị ra đời Hội đồng trường mở rộng;

- trường tiểuhọc tư thục không tồn tại Hội đồng quản lí trị: Nhà đầu tư chi tiêu đề nghị thành lập và thamgia Hội đồng trường.

3. Nhiệm vụvà quyền hạn của Hội đồng trường tiểu học công lập:

a) Quyết nghịvề mục tiêu, chiến lược, các dự án, kế hoạch phát triển của phòng trường vào từnggiai đoạn với từng năm học;

b) Quyết nghịvề quy chế hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế tổ chức và buổi giao lưu của nhà trường đểtrình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

c) Quyết nghịvề công ty trương thực hiện tài chính, tài sản của phòng trường;

d) Giám sátcác hoạt động vui chơi của nhà trường; đo lường việc triển khai các nghị quyết của Hội đồngtrường, việc triển khai quy chế dân nhà trong các buổi giao lưu của nhà trường.

4. Hoạt độngcủa Hội đồng ngôi trường tiểu học công lập:

Hội đồng trườnghọp hay kì tối thiểu ba lần vào một năm. Vào trường hợp cần thiết, khi Hiệutrưởng hoặc ít nhất 1 phần ba số member Hội đồng trường đề nghị, công ty tịchHội đồng trường gồm quyền tập trung phiên họp không bình thường để giải quyết những vấnđề gây ra trong quy trình thực hiện trách nhiệm và quyền hạn ở trong phòng trường. Chủtịch Hội đồng trường hoàn toàn có thể mời đại diện chính quyền với đoàn thể địa phươngtham dự cuộc họp của Hội đồng trường khi nên thiết.

Phiên họp Hộiđồng ngôi trường được công nhận là đúng theo lệ khi xuất hiện từ tía phần tứ số thành viên củahội đồng trở lên (trong kia có chủ tịch hội đồng). Quyết nghị của Hội đồng trườngđược thông qua và có hiệu lực thực thi hiện hành khi được tối thiểu hai phần cha số thành viên gồm mặtnhất trí. Quyết nghị của Hội đồng ngôi trường được ra mắt công khai.

Hiệu trưởngnhà trường tất cả trách nhiệm tiến hành các quyết nghị hoặc kết luận của Hội đồngtrường về hồ hết nội dung được chế độ tại khoản 3 của Điều này. Giả dụ Hiệu trưởngkhông độc nhất trí cùng với quyết nghị của Hội đồng trường thì yêu cầu kịp thời báo cáo,xin chủ kiến cơ quan quản lí giáo dục cấp bên trên trực tiếp của trường. Vào thờigian chờ ý kiến của cơ quan gồm thẩm quyền, Hiệu trưởng vẫn phải tiến hành theoquyết nghị của Hội đồng trường đối với các vấn đề không trái với pháp luật hiệnhành với Điều lệ này.

5. Thủ tụcthành lập Hội đồng ngôi trường tiểu học công lập:

Căn cứ vào cơcấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền lợi và hoạt động vui chơi của Hội đồng trường, Hiệu trưởngtổng hợp list nhân sự do tập thể giáo viên và các tổ chức, đoàn thể nhàtrường giới thiệu, có tác dụng tờ trình đề xuất Trưởng phòng giáo dục đào tạo và đào tạo ra quyếtđịnh thành lập Hội đồng trường. Chủ tịch hội đồng trường do những thành viên hộiđồng bầu; thư kí hội đồng do chủ tịch hội đồng chỉ định. Nhiệm kì của Hội đồngtrường là 5 năm; hằng năm, nếu tất cả sự biến hóa về nhân sự, Hiệu trưởng làm văn bảnđề nghị cấp tất cả thẩm quyền ra ra quyết định bổ sung, kiện toàn Hội đồng trường.

6. Nhiệm vụ,quyền hạn, thủ tục thành lập và hoạt động và hoạt động vui chơi của Hội đồng trường so với trường tiểuhọc tứ thục được triển khai theo Quy chế tổ chức triển khai và buổi giao lưu của trường tứ thụcthuộc các cấp học phổ thông.

Điều 24. Hội đồng thi đua khen thưởng, hội đồng bốn vấn

1. Hội đồngthi đua khen th­ưởng vì Hiệu trưởng thành lập vào đầu tưng năm học. Hiệu trưởnglà quản trị hội đồng thi đua khen thưởng. Các thành viên của hội đồng gồm: PhóHiệu trưởng, bí thư­ chi bộ Đảng cộng sản Việt Nam, quản trị Công đoàn, túng thiếu thư­Đoàn bạn teen Cộng sản hồ Chí Minh, Tổng phụ trách Đội, những giáo viên nhà nhiệmlớp, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ trưởng tổ văn phòng.

Hội đồng thiđua khen th­ưởng góp Hiệu trưởng tổ chức phong trào thi đua, đề nghị danh sáchkhen thư­ởng đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

Hội đồng thiđua tán thưởng họp vào cuối học kì và thời điểm cuối năm học.

2. Hiệu trưởngcó thể thành lập và hoạt động các hội đồng support giúp Hiệu trưởng về chuyên môn, cai quản lí.Nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần cùng thời gian buổi giao lưu của các hội đồng tư vấndo Hiệu trưởng quyết định.

Điều 25. Tổ chức Đảng cộng sản nước ta và đoàn thể trong trường

1. Tổ chức ĐảngCộng sản nước ta trong tr­ường tiểu học lãnh đạo nhà ngôi trường và hoạt động trongkhuôn khổ Hiến pháp, pháp luật.

2. Tổ chứcCông đoàn, Đoàn bạn teen Cộng sản hồ Chí Minh, Đội thiếu thốn niên tiền phong HồChí Minh, Sao Nhi đồng hồ đeo tay Chí Minh và các tổ chức xã hội khác vận động trongtr­ường tiểu học tập theo phương pháp của quy định nhằm giúp công ty trường triển khai mụctiêu, nguyên lí giáo dục.

Điều 26. Quản lí tài chính, tài sản

Quản lí tàichính, gia sản của tr­ường tiểu học tuân theo những quy định của lao lý và cácquy định hiện tại hành của bộ Tài chính và Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo. đầy đủ thành viêntrong trư­ờng có trách nhiệm giữ gìn, đảm bảo tài sản công ty trường.

Chương III

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC VÀHOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC

Điều 27. Công tác giáo dục, planer dạy học

1. Ngôi trường tiểuhọc tiến hành chư­ơng trình giáo dục, planer dạy học tập do bộ trưởng liên nghành Bộ Giáo dụcvà Đào tạo thành ban hành; tiến hành kế hoạch thời hạn năm học theo hướng dẫn của BộGiáo dục cùng Đào tạo nên và phù hợp với điều kiện rõ ràng của từng địa phương.

2. địa thế căn cứ vàokế hoạch giáo dục đào tạo và kế hoạch thời gian năm học, nhà trường cụ thể hoá các hoạtđộng giáo dục và đào tạo và chuyển động dạy học, xây dừng thời khoá biểu tương xứng với trung ương lí,sinh lí lứa tuổi học sinh và đk của địa phương.

Việc dạy với họctiếng nói, chữ viết của dân tộc thiểu số được thực hiện theo công cụ của Chínhphủ.

Học sinh khuyếttật học tập hoà nhập được thực hiện kế hoạch dạy dỗ học linh hoạt phù hợp với khả năngcủa từng cá nhân và hình thức về giáo dục hoà nhập dành cho những người khuyết tật.

Điều 28. Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo

1. Sách giáokhoa áp dụng trong đào tạo và giảng dạy học tập theo chương trình giáo dục đào tạo phổ thông cấpTiểu học tập được bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra quy định.

2. Công ty trườngtrang bị tài liệu tham khảo giao hàng cho chuyển động giảng dạy dỗ và nghiên cứu củagiáo viên; khích lệ giáo viên thực hiện tài liệu xem thêm để nâng cao chấtlượng giáo dục. Các tổ chức, cá thể không được xay buộc học sinh phải mua tàiliệu tham khảo.

Điều 29. Chuyển động giáo dục

1. Hoạt độnggiáo dục bao gồm hoạt động giáo dục đào tạo trong giờ lên lớp và vận động giáo dụcngoài tiếng lên lớp nhằm rèn luyện đạo đức, trở nên tân tiến năng lực, tu dưỡng năngkhiếu, giúp đỡ học sinh yếu tương xứng đặc điểm vai trung phong lí, sinh lí lứa tuổi học sinhtiểu học.

2. Hoạt độnggiáo dục trong giờ lên lớp đ­ược triển khai thông qua vấn đề dạy học những môn học tập bắtbuộc cùng tự chọn trong Chương trình giáo dục và đào tạo phổ thông cung cấp Tiểu học do bộ trưởngBộ giáo dục và Đào tạo ban hành.

3. Hoạt độnggiáo dục ngoại trừ giờ lên lớp bao hàm hoạt rượu cồn ngoại khoá, vận động vui chơi, thểdục thể thao, du lịch thăm quan du lịch, chia sẻ văn hoá; hoạt động bảo đảm môi trường;lao động hoạt động công ích và các chuyển động xã hội khác.

Điều 30. Làm hồ sơ phục vụ chuyển động giáo dục trong trường

1. Đối vớinhà tr­ường:

a) Sổ đăng bộ;

b) Sổ phổ cậpgiáo dục tè học;

c) Sổ theodõi tác dụng kiểm tra, reviews học sinh; làm hồ sơ giáo dục so với học sinh khuyếttật (nếu có);

d) học tập bạ củahọc sinh;

e) Sổ nghịquyết và planer công tác;

g) Sổ quản lícán bộ, giáo viên, nhân viên;

h) Sổ khenthưởng, kỉ luật;

i) Sổ quản ngại lítài sản, tài chính;

k) Sổ cai quản lícác văn bản, công văn.

2. Đối vớigiáo viên:

a) Giáo án(bài soạn);

b) Sổ ghi chépsinh hoạt trình độ và dự giờ;

c) Sổ nhà nhiệm(đối với thầy giáo làm công tác làm việc chủ nhiệm lớp);

d) Sổ côngtác Đội (đối với Tổng phụ trách Đội).

3. Đối cùng với tổchuyên môn: Sổ ghi nội dung các cuộc họp chăm môn.

Điều 31. Đánh giá, xếp loại học sinh

1. Trường tiểuhọc tổ chức triển khai kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh trong quá trình học tập vàrèn luyện theo luật pháp về tiến công giá, xếp loại học viên tiểu học tập do bộ trưởng liên nghành BộGiáo dục với Đào chế tạo ra ban hành; tổ chức triển khai cho gia sư bàn giao unique giáo dụchọc sinh thời điểm cuối năm học cho giáo viên dạy dỗ lớp trên của năm học tập sau.

2. Học sinh họchết chư­ơng trình đái học gồm đủ điều kiện theo quy định của cục trưởng cỗ Giáodục cùng Đào tạo nên Hiệu trưởng trường tè học xác nhận trong học bạ Hoànthành công tác tiểu học.

3. Đối với cơsở giáo dục khác triển khai chương trình giáo dục đào tạo tiểu học, học viên học không còn chư­ơngtrình tiểu học gồm đủ điều kiện theo quy định của bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạothì Hiệu trưởng trường tiểu học tập đ­ược giao trọng trách bảo trợ cơ sở giáo dụcđó xác nhận trong học tập bạ chấm dứt chương trình tiểu học. Đối với học sinh dohoàn cảnh cực nhọc khăn không tồn tại điều kiện mang đến trường, theo học ở các đại lý khác trên địabàn, học viên ở quốc tế về nước, được Hiệu trưởng trường tiểu học chỗ tổ chứckiểm tra cấp chứng từ xác nhận kết thúc chư­ơng trình tiểu học.

Điều 32. Duy trì gìn với phát huy truyền thống cuội nguồn nhà trường

1. Tr­ường tiểuhọc tất cả phòng truyền thống lịch sử lư­u giữ số đông tài liệu, hiện đồ vật có tương quan tới việcthành lập cùng phát triển của nhà trư­ờng để ship hàng nhiệm vụ giáo dục và đào tạo truyền thốngcho giáo viên, nhân viên cấp dưới và học sinh.

2. Trường tiểuhọc lựa chọn 1 ngày trong thời hạn làm ngày truyền thống lịch sử của trư­ờng.

Chương IV

GIÁO VIÊN

Điều 33. Giáo viên

Giáo viên làmnhiệm vụ giảng dạy, giáo dục học viên trong trường tiểu học và các đại lý giáo dụckhác triển khai chương trình giáo dục đào tạo tiểu học.

Điều 34. Trách nhiệm của giáo viên

1. Giảng dạy,giáo dục bảo đảm an toàn chất lượng theo ch­ương trình giáo dục, kế hoạch dạy học; soạnbài, lên lớp, kiểm tra, đánh giá, xếp một số loại học sinh; quản ngại lí học viên trong cáchoạt động giáo dục và đào tạo do công ty trường tổ chức; gia nhập các chuyển động chuyên môn; chịutrách nhiệm về chất lượng, hiệu quả giảng dạy với giáo dục.

2. Trau dồi đạođức, nêu cao ý thức trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất, danh dự, đáng tin tưởng của nhàgiáo; g­ương mẫu mã trước học tập sinh, th­ương yêu, đối xử công bằng và tôn trọngnhân cách của học tập sinh; đảm bảo an toàn các quyền với lợi ích quang minh chính đại của học tập sinh;đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

3. Học tập,rèn luyện để nâng cấp sức khỏe, trình độ chính trị, chăm môn, nghiệp vụ, đổimới phương thức giảng dạy.

4. Tham giacông tác phổ cập giáo dục tiểu học tập ở địa phương.

5. Thực hiệnnghĩa vụ công dân, những quy định của điều khoản và của ngành, các quyết định củaHiệu trưởng; nhận trách nhiệm do Hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra, tiến công giácủa Hiệu trưởng và những cấp quản ngại lí giáo dục.

6. Phối hợp vớiĐội thiếu niên tiền phong hồ Chí Minh, mái ấm gia đình học sinh và những tổ chức buôn bản hộiliên quan nhằm tổ chức vận động giáo dục.

Điều 35. Quyền của giáo viên

1. Đ­ược nhàtrường tạo đk để triển khai nhiệm vụ huấn luyện và giảng dạy và giáo dục và đào tạo học sinh.

2. Được đào tạonâng cao trình độ, tu dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; thừa hưởng nguyên lương, phụcấp và các chế độ khác theo dụng cụ khi được cử đi học.

3. Được hưởngtiền lương, phụ cấp cho ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên và các phụ cấp kháctheo nguyên tắc của chủ yếu phủ. Được h­ưởng mọi quyền hạn về đồ chất, tinh thầnvà được chuyên sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, chế độ quy định so với nhàgiáo.

4. Được bảo vệnhân phẩm, danh dự.

5. Được thựchiện những quyền khác theo biện pháp của pháp luật.

Điều 36. Chuẩn trình độ đào tạo và chuẩn chỉnh nghề nghiệp của giáoviên

1. Chuẩntrình độ đào tạo của cô giáo tiểu học là bao gồm bằng giỏi nghiệp trung cung cấp sư phạm.Năng lực giáo dục của thầy giáo tiểu học được đánh giá dựa theo chuẩn chỉnh nghề nghiệpgiáo viên đái học

2. Giáo viêntiểu học tập có trình độ chuyên môn đào tạo nên trên chuẩn, có năng lực giáo dục cao thừa kế chếđộ cơ chế theo quy định ở trong phòng nước; được tạo điều kiện để đẩy mạnh tác dụngtrong huấn luyện và giảng dạy và giáo dục. Gia sư chư­a đạt chuẩn chỉnh trình độ huấn luyện và đào tạo đượcnhà trường, những cơ quan cai quản lí giáo dục và đào tạo tạo điều kiện học tập, bồi dưỡng đạtchuẩn trình độ chuyên môn đào tạo thành để bố trí công bài toán phù hợp.

Điều 37. Hành vi, ngữ điệu ứng xử, bộ đồ của giáo viên

1. Hành vi,ngôn ngữ xử sự của giáo viên phải chuẩn mực, có công dụng giáo dục đối với họcsinh.

2. Trang phụccủa giáo viên bắt buộc chỉnh tề, phù hợp với chuyển động s­ư phạm.

Điều 38. Các hành vi giáo viên không được làm

1. Xúc phạmdanh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học viên và đồng nghiệp.

2. Xuyên tạcnội dung giáo dục; dạy sai nội dung, loài kiến thức; dạy không đúng với quan liêu điểm,đường lối giáo dục và đào tạo của Đảng với Nhà nước Việt Nam.

3. Cố ý đánhgiá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

4. Ép buộc họcsinh học tập thêm nhằm thu tiền.

5. Uống rượu,bia, hút thuốc lá khi gia nhập các chuyển động giáo dục ở trong nhà trường, thực hiện điệnthoại di động cầm tay khi đang giảng dạy trên lớp.

6. Bỏ giờ, bỏbuổi dạy, tuỳ tiện giảm xén công tác giáo dục.

Điều 39. Tán thưởng và xử lí vi phạm

1. Giáo viêncó kết quả được khen thư­ởng, được tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệucao quý không giống theo quy định.

2. Giáo viêncó hành động vi phạm những quy định tại Điều lệ này thì tuỳ theo tính chất, nấc độsẽ bị xử lý theo quy định.

Chương V

HỌC SINH

Điều 40. Tuổi của học sinh tiểu học

1. Tuổi của họcsinh tiểu học từ 6 mang đến 14 tuổi (tính theo năm).

2. Tuổi vào họclớp một là 6 tuổi; trẻ em khuyết tật, trẻ nhỏ có trả cảnh quan trọng đặc biệt khó khăn, trẻem sống n­ước ngoại trừ về nước có thể vào học tập lớp 1 ở lứa tuổi từ 7 cho 9 tuổi.

3. Học tập sinhcó thể lực xuất sắc và cách tân và phát triển sớm về trí tuệ có thể được học tập vượt lớp trong phạmvi cấp cho học. Giấy tờ thủ tục xem xét so với từng ngôi trường hợp cụ thể được thực hiện theocác bước sau:

a) phụ huynh hoặcngười đỡ đầu gồm đơn kiến nghị với công ty trường;

b) Hiệu trưởngnhà trường thành lập và hoạt động hội đồng khảo sát, tư vấn, gồm: các thay mặt của Ban giámhiệu cùng Ban đại diện phụ huynh học sinh của trường; giáo viên dạy lớp học sinhđang học, giáo viên dạy lớp trên, nhân viên y tế, Tổng phụ trách Đội;

c) địa thế căn cứ kếtquả khảo sát điều tra của hội đồng bốn vấn, Hiệu trưởng chú ý quyết định.

4. Học tập sinhtrong giới hạn tuổi tiểu học tập ở nước ngoài về nước, con em của mình người nước ngoài thao tác tạiViệt Nam phần lớn được học tập ở trường tiểu học tại vị trí cư trú hoặc trường tiểu học tập ởngoài vị trí cư trú giả dụ trường đó có khả năng tiếp nhận. Giấy tờ thủ tục như sau:

a) phụ huynh hoặcngười đỡ đầu tất cả đơn đề xuất với công ty trường;

b) Hiệu trưởngtrường đái học tổ chức triển khai khảo sát trình độ của học sinh và xếp vào lớp phù hợp.

5. Học tập sinhlang thang cơ nhỡ có điều kiện chuyển sang lớp chủ yếu quy được Hiệu trưởng trườngtiểu học điều tra khảo sát để xếp vào lớp phù hợp.

Điều 41. Trọng trách của học tập sinh

1. Thực hiệnđầy đủ và gồm kết quả vận động học tập; chấp hành nội quy công ty trường; đi học đềuvà đúng giờ; giữ gìn sách vở và giấy tờ và vật dụng học tập.

2. Hiếu thảovới cha mẹ, ông bà; kính trọng, lễ phép cùng với thầy giáo, cô giáo, nhân viên cấp dưới vàngười phệ tuổi; đoàn kết, yêu đương yêu, giúp cho bạn bè, bạn khuyết tật cùng ngườicó yếu tố hoàn cảnh khó khăn.

3. Rèn luyệnthân thể, giữ dọn dẹp cá nhân.

4. Tham giacác hoạt động tập thể vào và kế bên giờ lên lớp; giữ lại gìn, đảm bảo an toàn tài sản nơicông cộng; tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, thực hiện trật trường đoản cú an toàngiao thông.

5. Góp thêm phần bảovệ cùng phát huy truyền thống ở trong nhà trường, địa phương.

Điều 42. Quyền của học tập sinh

1. Đ­ược học ởmột trường, lớp hoặc cơ sở giáo dục và đào tạo khác tiến hành chương trình giáo dục tiểu họctại khu vực cư trú; được lựa chọn trường bên cạnh nơi cư trú nếu ngôi trường đó có khả năng tiếpnhận.

2. Được họcvượt lớp, học giữ ban; được xác nhận xong xuôi chương trình tiểu học tập theo quyđịnh.

3. Đ­ược bảovệ, chăm sóc, tôn trọng với đối xử bình đẳng; đ­ược bảo đảm những đk vềthời gian, đại lý vật chất, vệ sinh, an toàn để học tập cùng rèn luyện.

4. Được thamgia các hoạt động nhằm cách tân và phát triển năng khiếu; được chăm sóc và giáo dục đào tạo hoà nhập(đối với học viên khuyết tật) theo quy định.

5. Đư­ợc nhậnhọc bổng và được hư­ởng chính sách xã hội theo quy định.

6. Đ­ược h­ưởngcác quyền khác theo điều khoản của pháp luật.

Điều 43. Những hành vi học sinh không được làm

1. Vô lễ, xúcphạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể bạn khác.

2. Gian dốitrong học tập tập, kiểm tra.

3. Gây phá anninh, biệt lập tự trong bên trường và nơi công cộng.

Điều 44. Khen thưởng và kỉ luật

1. Học sinhcó thành tích trong học tập tập và rèn luyện đ­ược bên trư­ờng và những cấp quản ngại lígiáo dục tán thưởng theo những hình thức:

a) Khen tr­ướclớp;

b) Khen thưởngdanh hiệu học sinh giỏi, danh hiệu học viên tiến tiến; khen thưởng học sinh đạtkết quả xuất sắc cuối năm học về môn học hoặc vận động giáo dục khác;

c) những hìnhthức khen thưởng khác.

2. Học sinhvi phạm điểm yếu trong quy trình học tập cùng rèn luyện thì tuỳ theo mức độ viphạm hoàn toàn có thể thực hiện các biện pháp sau :

a) đề cập nhở,phê bình;

b) Thông báovới gia đình.

Chương VI

TÀI SẢN CỦA NHÀ TRƯỜN