Bài tập tiếng anh lớp 8 nâng cao

hydroxyzinex.com xin ra mắt đến các bạn đọc tài liệu bài xích tập giờ Anh nâng cao lớp 8 được cửa hàng chúng tôi tổng hợp và đăng mua ngay sau đây.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 8 nâng cao

Bài tập giờ Anh cải thiện lớp 8 là những bài xích tập tiếng Anh giúp các bạn lớp 8 rèn luyện năng lực ngữ pháp, từ vựng giờ đồng hồ Anh. Việc luyện tập với những bài xích tập giờ đồng hồ Anh này để giúp các bé nhỏ rèn luyện và nâng cao khả năng giờ Anh của mình. Sau đây là nội dung đưa ra tiết, mời chúng ta cùng tham khảo.

Bài tập giờ Anh lớp 8 nâng cao

I. Chọn đáp án đúng tuyệt nhất A, B, C hoặc D hoàn thành các câu sau đây:

1. Have you ................ Any news about Lan since her bike accident

A. Heard

B. Hearing

C. Hear

2. We ............... Dinner when he arrived yesterday evening.


A. Were having

B. Is having

C. Are having

3. Mai asked her friend ............... Shopping

A. Goes

B. Lớn go

C. Go

4. I have known her .................... Two years.

A. With

B. For

C. Since

5. Would you mind ........ The window?

A. Open

B. Opening

C. Opened

6. The table ................ Of wood is more expensive than plastics

A. Makes

B. Made

C. Make

7. The old oto tires are ......... To make pipes & floor coverings

A. Reused

B. Reduced

C. Recycled

8. How many .................. Vì chưng you celebrate in your country?

A. Festivals

B. Festival

C. Festivanl

II. Đọc đoạn văn dưới và làm bài bác tập mặt dưới:

Tet or Lunar New Year holiday is the most important celebration for Vietnamese people. Tet is a festival which happens in late January or early February. Before Tet, people usually clean và decorate their homes. They go to lớn mark khổng lồ buy candy, jams or dried water melon seeds. They also get new clothes which are worn at Tet. They often buy beach blossoms & marigolds which are traditional flowers on Tet holiday. Tet is a time for family members gather & have some special meals with special food such as sticky rice cakes. People often visit relatives and close friends on the second day of the holiday.


Chọn các câu sau đây đúng (T) hay sai (F) so với thông tin trong bài:

1. Tet is the most important celebration in Vietnam.

2. Tet happens in early January.

Xem thêm: Áo Sweater Nam Phối Đồ - Phối Đồ Với Áo Sweater Nam Nữ Sao Cho Đẹp

3. People often visit relatives and close friends on the first day of New Year.

4. Vietnamese people wear new clothes at Tet.

III. Lựa chọn từ hoặc các từ sau A, B, C, D sai trong biện pháp nói giờ Anh:

1. James should be tellthenews as soon as possible.

2. Theassistant askedHelen whether those was too small for her.

3. Itwas late, sowe decided taking a xe taxi home

4. I don’t know whowrotethe song, but I’ll try và find about.

5. She showed me where didI leftmy luggage.

IV. Viết lại các câu dưới đây vói từ cho trước sau mang lại nghĩa không thay đổi so với câu trước đó: